Friday, January 23, 2015

1914-1918 Voronezh

1914-1918 Voronezh Memorial Book of the Great War
 (AI Grigorov)

This extensive Russian resource was graciously provided by Vadim Rogge, whose website includes this Memorial book.

The book is both searchable and downloadable; the list below is only partial. Please review the site for a complete list of thousands of individuals, both Jewish & non-Jewish. Use an online translator such as Google provides, as necessary.


LOWER RANKS, OFFICERS & OTHERS: FROM THE ALPHABETICAL INDEX:

Abakum Moisey Philip
Abanin Yevsey Vas.
Abbakumov Moisey Filippov
Abdrakhmanov Isaak
Ayzhestan Moshka Shmulev
Ayzin Perets Pensianov
Aladashvili Moisey Georgiev
Aleinik Samuel Feodosevich
Aleynikov: Pavel Moiseyev, Yak. Matvei.
Altukhov Nikita Moiseevich
Andros/Androsov Mykh. Moiseevich
Apel Moisey Mendel

Babaitsev Paul Moisey
Babkin Yakov Zakharov
Bayle Yakov
Bayle (Baylis) Abraham-Jacob Moisey
Balaban Jacob Ignatov
Balandin Abram Zakharovich
Balandin Avraam Zakharov
Barannikov Vasily Avraamov
Bass Eleazar Grieg.
Bashkortostan Moisey Prok.
Belkin: Vasily Matveev, Victor Nikolaev, Zakhar Ilyich, Nikif. Sidor
Bely/White Abraham Fedor.

Vender/Wender Abram Felev.
Veniaminov Grigory Gavrilovich

Gazman Burke Aronovich
Gaysinsky Grigory Geogiyevich or George Grieg.
Galkin Roman Moiseyev
Gamon Osher Haimovich
Garbuz Miron Moiseevich
Garmanov Moses Fetisov.
Hvozdev Yak. Miron.
Gvozdevsky Zakh.
Geymanson Shmuel Yankel
Herman Evsei Mikhelev.
Getman Ilya Fedor.
Ginzburg Movsha Silovich
Gichkin Moses/Moisey
Gladkikh Yak. Matvei.
Glushko Abraham
Glyazberg Yankel

Davidsky Abram Ushorov
Davidson Nahum Aronov
Damshen (Danshin) Yakov
Dvornikov Yevsey Nikolayevich
Dik Viktor Yakovlevich
Domnich/Domnichev Abram
Dun Yankel Aronov

Yeroshenko Yefim/Ephraim Zakharovich
Yoshiko Yefim Moise.

Zhalkin David Semenovich
Zhdanov David
Zhdanov Samson Abramov
Juravel Movsha Shlemov
Zhuravlev/Crane Dan Moiseyev
Zhuravlev Korn. Moiseyev
Zhuruk Samuel
Zaichenko Iosif Moise.

Rahman David Smonov/Shmonov
Redka Mois.
Rezhman Jakob Afanasiev
Rishman Jacob Afanasiev
Robinovich Neichen Srulevich
Rogov Gavril/Gabriel Abramov
Rogozhik Moshka Zelinov.
Rogozhin Niholas David
Rybak Isaak Gerasimovich
Razhevo Dmitry Moiseevich
Rabkov Yakov Aleksandr

Savisky Moses Stepan
Savichevs Moses
Samoilov Yefim Yak.
Sanin Evsei Mikhailov
Sanin Yefim Osip
Saulyak Afonasy Yakovlev
Sergienko Moses Ivanov
Simakov Ivan David
Simakov Sergey Moiseevich
Sinitsyn Moses
Shabanov Simon Eph.
Chagall/Shagayev Gavr.
Chagall Iosif Matvei.
Schein Yefim Moise
Scheinfeld Jacob Bakhshiev-Shmulev.
Shakin Sam lazarus
Shakin Mikhail Osipovich
Shalnov/Salna Ivan Moses
Shapkin Ivan Eleazar
Shapovalov Yakov Osipov.
Schafer Leiba Berkovich
Shakhov David
Shatsky Shaulsky
Scherbakov Moses. Akim.
Shipil Osip Nikolaev.
Shishkin Naum Fedorov.
Shishkin Fed. Moise.
Shleyder Samuel Morduhin.
Shmegerilov Kondrat Moiseyev
Shmeysser Yu. V.
Shnaer Boris Izrailevich
Schneider Moshka Yankelev.
Schneider Samuel Morduhovich
Shneydin Peysakh Shmulyev
Shniper Pavel Viktorov.
Shorunenko Moisey Grigoryevich
Shterman Boruch Shev.
Shtern L.N.
Shubin Daniel Matvei.
Shubin Eleazar Afanasiev
ShubinSergei Naumov.
Shubin Jacob Grigoriev.
Chuvalo Nicholas Abraham.
Shulman Yefim Zahar
Shulman Abram Osherovich

Yudel (Yudin) Kuz. Sem.
Yudin Yakov Fedorovich
Yudin Naum Paul/Pavl
Yulin Moisey Andrian
Yurev Judas Ivanov.