Sunday, October 16, 2016

1847-1901 MOGILEV GYMNASIUM GRADUATES

1847-1901 MOGILEV GYMNASIUM GRADUATES
Sazonov M. “Historical Note on 100 Years of Mogilev Gymnasium…."

Possible Jewish graduates of Mogilev Gymansium (this is a partial list)

            1847
Eygenfeld Zakhariy

            1854
Savich Lev

            1857
Gorenshteyn Yakov

            1858
Baumgarten Aleksandr

            1864
Fleischer Adolf
Shklyaver Bentsel

            1865
Gorenshteyn Isaak

            1867
Gubarevich Ruvim
           
            1870
Chechott Rafail

            1871
Levental Eleazar
Levental Naum

            1872
Livshits Nevokh
Eliashberg Tsalik

            1874
Idelson Yudel

            1875
Ginzburg Khaim
Naymark Abram

            1876
Berlin Moisey
Belevskiy Lev
Lurye Yakov

            1877
Levin Borukh

            1878
Ginzburg Isor
Idelson Iosif
Margolin Avraam

            1879
Gorats Volfson
Geronimus Abram
Ginzburg Iosif
Idelson Aron
Krol Moisej
Lazarev Matvey
Lurye Izroil

            1880
Gonelin Yankel
Zalkind Yankel—revolutionalry populist
Kreindel Itska
Mindlin Abram
Rubinchik Abram

            1881
Garnat Volf
Idelson Yankel
Lurye Yankel
Morgolin Borukh
Olkhovskiy Meer
Persitskiy Abram
Polyak Yankel

            1882
Bunimovich Sholom
Gobay Khaim
Kogon Isaak
Litvinskiy Viktor
Liberman Mordukh
Pumpyanskiy Yankel
Ratner Khaim
Reichlin Azriel (gold medal)
Horoshavin Leon

            1883
Borukhin Shender (gold medal)
Vitkind Solomon
Gugel Shmuil
Kogon Yakov
Tsetlin Khaim

            1884
Aronzon Khaim
Berllin Gershen
Gisin Berko (silver medal)
Granat Samuil (publisher of first Russian Enclyclopedia “Granat” (“Pomegranate”)
Iofe Abram
Kagan Leyzer
Kogon Grigoriy
Landau David (gold medal)
Roskin Iosif
Ryzhakov Shender
Slonim Gamsha (silver medal)
Son Izrail

            1885
Kogan Sholom

            1886
Amitin Girsh
Krol Khaim
Idelson Isaak
Lurye Ayzik (silver medal)
Podrayskiy Vigdor
Rozenblyum Solomon
Rozengauz Girsh (silver medal)
Syrkin Naftaliy
Fundaminskiy Itska
Ginzburg Gerts/Hertz

            1887
Glikman Solomon
Zalkind Yakov
Krengauz Leyba
Talalay Abram
Tirkeltub Itska
Kheyfets Moisey           

1888
Avrinskiy Viktor (silver medal)
Volpin Ruvin
Ginzburg Kiva
Ginzburg Sanel
Granat Khaim
Davydov Girsh
Kalmonovskiy Movsha
Kokoshinskiy Lev
Lurye Yudel (gold medal)
Persidskiy Shlioma
Rozenblyum Shevel
Feygin Girsh
Khain Yekhiyel

            1889
Balter Borukh
Volokhin Viktor
Kogon Lev

            1890
Krol Leyba
Mirkin Leyba
Eyler Yakov

            1891
Brant Viktor
Galpern Kopel
Rokhlin Lazar
Sheynin Bentsian

            1892
Akhiyezer Movsha-Leyba
Belenkiy Leyba
Rehbinder Michael
Sheynin Khaim
Scheynin Khaim
Shik Kalman

            1893
Akhiyezer Elya-Abram
Batalin Khaim
Glikman David
Kokoshinskiy Foma
Levin Gamsha-Abram
Levin Yekhiyel-David
Livshits Monakhim
Rubinchik Maylus

            1894
Bronshteyn Isaak-Itska
Guslitser Elya
Leyman Isaiya
Lurye Leyba
Monin Samuil (silver medal)
Ratner Ilya
Rizhevskiy Yekhiyel-Leyzer

            1895
Ginzburg Tsodik (gold medal)
Kokoshinskiy Iosif
Natanson Lev (silver medal)
Tsetlin Yakov
Shapiro Berko

            1896
Kagan Yakov
Feygush Noson

            1897
Gabay David
Landau Itska Evel
Lifshits Yakov
Sokolovskiy Itska
Shatsillo Samuil
Eberlin Elya-Vulf

            1898
Abolnikov Bentsian
Goldin Zalman
Kagan Aleksandr
Libster David
Sokolin Itska

            1899
Shapiro Isidor
Sheynin Mikhail

            1900
Gabay Isaak
Kagan Peysakh
Levin Mikhel
Lurye Naftaliy
Rabinovich Khaim
Freymark Aleksandr
Shmerling Berko

1901
Bronshteyn Simon (gold medal)
Korshun-Osmolovskiy Samuil
Nemenov Solomon

Talalay Iosif (silver medal)

Sunday, October 9, 2016

1870 MINSK: MERCHANTS GUILD CERTIFICATES

1870 MERCHANTS GUILD CERTIFICATES
Minsk Provincial News


MINSK
Tru… (Trul??) Itsko Yankel
Perelman Leyzer Shmuylov
Granat Ess… ? (or Yess…?)   Ga…
==============================
Rozovski M…

Minkov Abel (?) M…
Moza Gershon Gdal…
Zylman Veniamin  ______
===============================
BOBRUISK
Katznelson Vas? (Bas?) Itskov
Erenburg  …dman Srolov
Luria Girsh Sh…rov
Dworkin Vulf  Nod…ov
Faytelson  ________ Mendelev
================================
Pomeranets Meer Itskov

Dagon Itsko Moysyev

Breyman  Zelman Abramov


Krimskiy  M…  El…
Feyshnberg Gerts Litmanov

Manovitsky N…  Itskov
Fish Yucel Abramov

================================

Monday, October 3, 2016

MOGILEV JEWISH CEMETERIES: THE “DO NOT FORGET” PROJECT

MOGILEV JEWISH CEMETERIES: THE “DO NOT FORGET” PROJECT

“In the summer of 2013 participants in the program, “Do not forget”, Matseva stone in the ancient part of the cemetery [was] cleaned and photographed. Then…translated names and dates in Russian and English languages….”

The information is written in table format, with many photographs of headstones. It is written in Russian, but you can use an online translator, such as is found on Google Chrome, or copy/paste into Google Translate.

Matseva, Bykhov   http://mogjewshistory.ru/Byhov
Surname, First Name, Father’s Name, Date of Death, Notes

First Name, Father’s Name, Surname,  Date of birth (?), Notes

First Name, Father’s Name, Date of Birth/Death, Surname/Notes

Matseva, Sukhari
First Name, Father’s Name, Date of  ?, Surname/Notes

http://www.youtube.com/watch?v=5GDXEjr1xNA

Guide to Jewish Places of Mogilev –The information is downloadable as a pdf.  http://mogjewshistory.ru/putevodCONTRIBUTIONS OF JEWISH MUSIC: FOR YOUR WATCHING AND LISTENING PLEASURE!!

https://www.youtube.com/embed/rToAwMfKOLg