Sunday, October 9, 2016

1870 MINSK: MERCHANTS GUILD CERTIFICATES

1870 MERCHANTS GUILD CERTIFICATES
Minsk Provincial News


MINSK
Tru… (Trul??) Itsko Yankel
Perelman Leyzer Shmuylov
Granat Ess… ? (or Yess…?)   Ga…
==============================
Rozovski M…

Minkov Abel (?) M…
Moza Gershon Gdal…
Zylman Veniamin  ______
===============================
BOBRUISK
Katznelson Vas? (Bas?) Itskov
Erenburg  …dman Srolov
Luria Girsh Sh…rov
Dworkin Vulf  Nod…ov
Faytelson  ________ Mendelev
================================
Pomeranets Meer Itskov

Dagon Itsko Moysyev

Breyman  Zelman Abramov


Krimskiy  M…  El…
Feyshnberg Gerts Litmanov

Manovitsky N…  Itskov
Fish Yucel Abramov

================================

No comments:

Post a Comment