Saturday, February 18, 2017

1913 Kamenetz-Podolsk: Businesses (#1)

1913 KAMENETZ-PODOLSK: BUSINESSES (#1)
 (1913 Business Directory)


p. 906/907
         Insurance Agents
Berenson, Bronshteyn,
Levitsky PD, Lichtman MI (since 1835)
Manson B. Sh,
Rekhtman ZH
Sternak LO
Feldshteyn MN

Midwives
Vaysman C.
Gelshteyn SG, Gitler/Hitler KM,
Palatnik
Sapir SI
Frandzman, Furman Ida Mikh., Tsvilykhoskaya Rais Os.

         Artek (??)
Goldshteyn Nad. Yak. arend. (?) Kaplun Ya. M.
Shildrot Moys. Yak.

p. 907
         Apothecary Products
Berenzon Genya Mendel, Breyman Khana Itsk.
Kolpakchi Ovshiya Mot.
Milrud Simkha Yus.
Trakhtenberg Pesa Mendel.

p. 908
         Billiards (?) (Биллиардныя)
Fishberg Leya Gershk.

         Slaughterhouse:
Voyler Moyshe Gdal & Gelman Khaskel Srul

         Wrapping Paper
Kogan Khaya Luzer., Manzon Benz. Itsk. &  Kogan Yak. Zus.
Feldshteyn Manus Srul

         Wadding/Cotton Wool
Gitelns Sosya Gavr.
Rekhtman Mend. Shm.-Leyb.
Flomin Ide-Leyb

         Bicycle Rentals
Bolodinskiy Iv. Mois.
Zarzhitskiy Leonard Yus.
Skomarovskiy Volf Abr.

         Ropes & Brushes
Berenshteyn Khaim Leyz.
Gurfinkel Golda Shoyel.
Gurfinkel Khaim
Goldshteyna
Yushpa Mot Ioc.

         Winery
Vaynshteyn Rivka
Goldenshteyn Volko  Nut. & Rikhter Shlyuma  Fatel.
Kuznets Moshko Itsk.
Lizonfeld Yank.
Likhtmakher Laz. Itsk.
Rozentul Abr.  Srul.
Shafirshteyny/Shafirshteyn Shmaya Itsk. & Zisla Leyz.

         Wine and Gastronomic Products
Vaynbaum
Krayza
Fishberg Sam. Mois.
Shafirshteyn Brothers
Shilman VB, Polish

         Mineral Water. Craft/Arts. Institution/Facility. (?)
Basherglik Yank.
Sapir Ovs.
Fuks Leyz.

         Mineral Water Sales
Berenshteyn  Charna Yank.
Berenshteyn Yank. Leyz.

Blokh Beyla Srul

No comments:

Post a Comment