Sunday, February 5, 2017

1923 ESTONIA: JEWISH COMMUNITY MEMBERS

1923 ESTONIA: LIST OFJEWISH COMMUNITY MEMBERS
(Archival: TLA.1387.2.9)

This is a partial list. The original is written in Russian.

SURNAME
FIRST NAME
i. 2

Ayzenshtadt
Grigoriy
Polina
Abramson
Girsh
Ella
Maks-Mend.
Tsipora
Abram
Abel

D-R

Aronovich
Yankel
Fanni
Abramovich
Reyze
Amitan
Abram
Khanka
Aleksandr
Mira
Meer
Agranovskaya
Fanni
Aronshtam
Beniamin
Zhenni/Jenny
Meri
Rashel
Abramskiy
German/Herman
Aronson
Naum
Aronovich
Leiser
Daniel
Fenya
Base (басе)
Shmuyel/Shmuel
Etel
Altmark
Yikhiyel
Asnovich
Leyb
Tsilla
Movsha
Maryasha
i. 3

Asnovich
Isroel
Nisen
Miriam
Abramson
Sara
Khane
Aronovich
Fayvish
Eydel
Shmerl
Marta
Abramson
Perets
Amitan
Isay
Altmark
Zorokh
Illegible--handwritten

“ Illegible (Avesrays?)
Kas*a (?)
i. 4

Buras
Meer
Khaya
Berkovich
Tsira
Blyumberg
Mendel
Pesya
Maks
Berta
Brisk
German/Herman
Isaak
Gilda
Bovshover
Eisk
Rakh.
Blekhman
Raf.
Bezprozvannyyk
B.A (?)
Bezprozvannaya

Blchikov
Bor.
Blchikova

Blchiko
Vulf
Byalik
 Moisey
Lyutsiya
Brin
Khaye
Blostotskiy
Sam.
Ic.
Blostotskaya
Lyuba
Khaya
Tsilya
Blostotskiy
Ven.
Ballak
Bentsion
Rive
Yuliya
Blostotskaya
An.
Bentsovich
Isaak
Bik
Dav.
Rakh.
Blekhman
Mozes
Ette
Berkovich
Isaak
Bruk
Lazar
Bezprozvannaya
Tsi_ev.
Bezprozvannyy
B.
Yu.
Brisk
Riva
Borovik
Mordukh
Sheyne
Berkovich
Yus.
Roza
Benenson
Isaak
Mariya
Brashinskiy
Yus.
Brashinskaya
Anna
Feyg
Brashinskiy
Ben.
Balonov
Borukh
Balonova
Anna
Blekhman
Abram
Brenner
 Gerts
Anna
Blaushild
 Marta
Sara
Bezprozvan
Sam.
Bassheva
Baron
Konst.
Olga
Aleks.
Isabella
Elena
Balkin
Lemma
Berkovich
Frida
Zhenya
Mois.
Bik
Mois.
Brin
Sara
Ella
Veyner
Solom.
Sofiya
Yakov
Veydenbaum
Las.
Ros.
Abr.
Rakh.
Vulfson
Yuanna
Vilg. (William?)
Vinnig
Ette
Vasserman
Ella
Gerts
Isaak
Liba
Veynberg
Ilya
Roza
Veynreykh (Weinreich)
Ruven
Vaskmna
Isaak
Sterna
M.
Vigodskaya
Frida
Vigodskiy
Rakhm.
Volf
Tsilya
Ilya
Vald
Bor.
Vaynshteyn
Yudel
Vigodskiy
Leyb
Vigodskaya
L_be
Vigodskiy
Koppel
Vigoskaya
Sonya
Vald
Berng.
i. 5No comments:

Post a Comment