Saturday, April 12, 2014

1850-1920 KIEV RABBINATE, BIRTHS: TWINS (#1)

Fund 1164 Kiev Rabbinate: 2, 546 (list 1), 167 (list 2) 1850-1920, Central State Historical Archives of Ukraine, Kiev (Parish Synagogue Registers of Birth)


Twins:
"близ." blyz.
“Близнецы” blyznetsky


Abramovich Isaac and Rebecca
Abramovich Freyda and Mordechai
Abramovich Malka and Rebecca/Rivka
Abramovich Simon and Sarah

Bordyansky Borokh and Risya
Briskman Shakhna and Reyzel
Barbiyer Solomon and Khaya
Beder Zelik and Perel
Braud Rukhlya and Esther
Brokhman Mordhai and Lenta
Boltny Rozaliya and Sara
Boas Yenta and Zinda
Bystritskaya Klara and Rann (?)

Vinarskaya Sarah and Stisya
Vinokur Haya and Shulom
Vinarskiye Abraham/Avraam and Chava/Khava
Vayner/Weiner Bezalel and Esther
Wiseman Rakhil/Rachel and Yelisaveta/Elizabeth