Sunday, April 17, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#1)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST
Vinnitsia Region: F. 37, Inv 1, Case 8
(Mohyliv-Podilskyy/Mogilev-Podolski, Ukraine)

{THIS IS A PARTIAL LIST}


195 Kazanskiy Leyzer Yankevich.
196 Kamenik David.
197 Kandel Srul
198 Kantor Mordko Yakov
199 Ka_lan Abram-Meyer Yudkovich
200 Kanlun Yankel Abramovich
201 Karmazin Meyer-Yus Shlemov
204 Katsman Duvid Khaskevel
205 Kats" Leyzor" Mendelevich. Mogilev


206 Kats" Pnya'kas Duvilovich"
207 Kats" Yankel-Ovshiya Menlelev
208 Kerdimun' Shlyuma Gavri_lov
209 Kesgel'man Yakov Moyseyevich"
210 Kiyanovskiy Moshko Yusyuv"
211Kiyanovskiy Nakhman-Moysh Yusevich"
212 Kiyanovskiy Shmul Yusevich"
 
213 Kiyazhner" Bentsyu" Gershkovich"
214 Ki_nis" Borukh" Shmulevich"
215 Kir" Shmulevich Alterovich
 
216 Kitovskiy Moshko Simkhov"
217 Kishnnevskiy Yuyna Zeylikovich
219 Kogan Mikhel' Nesanelevich
220 Kogan" Moyshe Yankelevich
221 Kogan Shmaya
222 Kogan-Zeygermakher Mikhel Linovich
224 Kozoriz Moisey Borukhovich
225 Kolynter" Urtse Yankelvich"
226 Kotlyar" Yankel pertsovich"
227 Kotlyar El' Yuynovich
228 Kramer" Shlema Khanmov"
229 Krasner" Berko Simkhovich"
230 Krasner Leyba Berkov
231 Krelentser" Abram Itskov
232 Kredentser Nukhim Yusif
233 Krivonogiy Khaim-Gersh Yankel-Sh__
234 Krishkoutskiy Khaim" Zelmanovich
235 Korenfel'd" Moshko Berkov"
236 Krymerman Meyer Yakovlevich
237 Kunets" Moyshe Mendel
237 Kunyy Yus" Meyer Duvidovich