Wednesday, June 28, 2017

1900 ALEKSANDROVSK (Zaporozhye): Jewish Homeowners

1900 ALEKSANDROVSK (Zaporozhye)—JEWISH HOMEOWNERS
(History of the Maloratsky Family)ALTSZYTSER A &M
AYNGORN B

BERINSHTEYN
BEREZOVAYA R
BERDYCHEVSKIY I
BLYAKH M
BOLTYANSKIY SH
BORISOVSKAYA G
BRODSKAYA T & R
BRUKMAN L
BRUSHTEYN L
BRODSKIY M
BREKHAR L
BELENKIY I & M

VILENSKIY F & M
VOLPER Ye
VOLYNSKIY I

GENSHAFT B & M
GEKKER V & A
GOLDENSHTEYN A
GOLDIN L
GORNIK P
GRINBERG O
GUREVICH A

DAVIDOVICH Sh & E
DROBINSKIY A
DEDINSKIY B

ZHUTOVSKIY L & M
ZHURAVITSKAYA A
ZAYATS A & F
ZEYGERMAKHER Kh
ZIMLER A

IOFE M
ITKIN R

KATSINY D & I, B
KANEVSKAYA G
KATSNELSON R
KHAZAN V
KRIGER B

LAVUT I & A
LEVENTAL S
LEVIN B & M
LIFSHITS Sh
LYASHCHINSKIY Ya

OZNAIM
MATISCH Ts
MINDLIN Kh
MILOSLAVSKIY B
MKHELSON M
MISHIN B
MOISEYEV A

OLKHOVSKIY M & G
OSTRIN F

PEVZNER  M & L

RABIOVICH S
REGIRER M
RIDNIK U
ROZENBAUM I
ROGOZA
ROKHOMOVCH R
ROZENBERG P
RYNG L & K. L.

SAKSAGANSKY L
SAMOYLOVICH V
SANDOMIRSKIY T

TEVEROVSKAYA Kh
TAYTS D
TAGAYEVSKIY E & V
TAGAYEVSKAYA M
TERASPOLSKIY A
TELESHEVSKIY Sh
TORGOVITSKIYE M & L
TURCHANOVSKIY

FAYERMAN R
FILENDA L Nasl. (?)
FRUMEN B
FRITS G

KHASTA I Nasl
KHAST Kh & S

TSOPIK G & I

CHUDNOVSKIY I & N

SHEYNIN G
SHTERN B
SHURAYTS G
SHCHEDROVICH I, R, Kh, & dr.
YUROVSKIY S
YANKELEVICH Kh
YASIN B & Sh
YAROSLAVSKIY Sh

ZAKHAROV A

No comments:

Post a Comment