Friday, July 28, 2017

1914 Rostock: (August 12) Telegram

1914 (August 12) Telegram-Rostock Boys School
(Russian Citizens Caught Abroad During WWI)

i.89-90

p. 83
Ayzenshteyn Markus
Bornshteyn S
Belskiy A
Voyler Shulim
Gurevich S
Dobkin family
Yerpenskev Moisey & Zliya
Katsnelson Boris
Koyln Minash
Kopp Mark
Krechmar L
Krimlshteyn Mendel
p. 84
Krugly Mordko
Kupovskiy Solomon
Kushnir David
Lappert Naum
Lapidus Ayzik, Avraam
Lebenson with his wife
Leykin Abram
Leykin M
Lovtsov Viktor
Lonzhin (Longine ?)
Lurye B
Mayzel Tsaiko
Penskiy K
Pinkhos
Rabinovich Mikhail
Ratgaus I
Rivkind Vulf
Rubinshteyn Rudolf
Sverdel Simon
Slutskiy or Slutskaya Idel
Umanskiy Solomon
Frolkin
Sheyfits S
Shvartsman L
Epp Genrikh, physician
Efros with his wife

No comments:

Post a Comment