Saturday, April 16, 2016

1906 VILNA:FIRST PRECINCT VOTERS' LIST (#4)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT: THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (#4)

i. 51-55
1791 Zhuk" Ovsey-Zelik Davidovich.

1799 Zablotskiy Ovsey Movshevich.
1800 Zablyud" Tsodik Movshevich.
1806 Zavelevich" Abram" Geselevich".
1807 Zavelevich" Abram" Mikhelevich".
1808 Zavel's" Yankel' Davidovich".
1811 Zayets" Anshel' Movshevich".
1813 Zayunchkovsky Akhiyezer" Isaakovich".
1814 Zayunchkovsky Mavrikiy Isaakovich".
1815 Zayunchkovsky Miriyel'-Yedidiy Isaakovich"
1816 Zakgeym Yusel' Abramovich.
1817 Zaklin" Shlyuma Davidovich.
1818 Zakovich" Meylakh" Shimelevich".
1820 Zakrzhevskiy Grigory Abramovich".
1822 Zaks" Abram" Pertsevich"
1823 Zaks" Il'ya Abelevich".
1824 Zaks" Abram" Itskovich",
1825 Zak Abram Yoselevich".
1826 Zak" Eron Itskovich.
1827 Zak" Ben'yamin Yudelevich.
1828 Zak" Zel'man" Abramovich"
1829 Zak" yukhel' Girshevich".
1830 Zak" Isaak" Yudelevich".
1831 Zak" Leyzer' Isakovich".
1832 Zak" Movsha Davidovich".
1833 Zak" Mordukh" Isaakovich".
1834 Zak" Nokhim" Itskovich".
1835 Zalkindson" Gershon" Khaimovich".
1836 Zalkid" Abram" Leybovich".
1837 Zalkind" Aron" Movshevich".
1838 Zalkind" Leyba Movshevich".
1839 Zalkind" Mordukh" Eliashevich".
1840 Zalkind" Mordukh" Yankelevich".
1841 Zalkid" Noakh" Gendelevich
1842 Zalmanson Bendet Pinkhusovich.
1844 Zalts" Anshel" Movshevich".
1845 Zal'tsberg" Boris" Geselevich".
1846 Zal'tsberg" Zalman" Davidovich".
1847 Zal'tsberg" Shlyumya Shmerkovich"
1848 Zamalin" Khaim" Abramovich".
1849 Zamechek" Zel'man" Leyzerovich".
1851 Zamoyshchik" Eliya Fayvushevich".
1852 Zam" Khaim" Zel'manovich".
1853 Zandberg" Ayzik" Abramovich".
1854 Zandberg" Yusel' 1okhelevich".
1859 Zapasnik" Shlyuma Abelevich".
1862 Zarkhin" Mendel' Leybovich".
1863 Zarkhovich" Abel' Leybovich".
1864 Zarts'sh" David" Nakhumovich".
1865 Zar"tsky Zelik" Shmuylovich".
1866 Zaslavsky Shlyuma Davidovicha
1867 Zaslyansky Tsodik" Yankelevich".
1873 Zaydel'son" Movsha Davidovich".
1875 Zaymovssky Leyba Zelikovich".
1876 Zaytsev' Shmul' Aronovich".
1878 Zboromirskiy Aron" Viktorovich
1881 Zevel's" Rafail' Yankelevich.
1882 Zeger" Efroim Abramovich.
1883 Zeger Yuliy Matvevich".
1885 Zelansky Tsalko Mendelevich'.
1886 Zelan" Leyba Itskovych".
1888 Zelikovich" Ruvin" Mordukhovich'.
1890 Zel'manovich" Ben'yamin".
1895 Zetel' Izrail' Zel'manovich".
1896 Zetel' Solomon" Yakovlevich".
1897 Zetel' Yankel' Itskovich".
1898 Zetler" Izrail' Orelevich".'
1899 Zeyger" Itsko Leyzerovich".
1900 Zeyger" Movsha Abramovich"
1902 Zibel' Abram Zel'manovich.
1903 Ziv" Aron" Abramovich
1904 Zil'berblat Mendel'.
1905 Zil'ber Vul'f Davidovich.
1906 Zil'berg' Isaak" Tsodikovich".
1907 Zil'berman" Shmuyel', Mordukhovich".
1908 Zil'berman" Yankel' Davidovich".
1909 Zil'bert" Efroim" Abramovich".
1910 Zil'berg' Itsko Tsodikovich".
1912 Zimin" Mendel' Leyzerovich".
1915 Ziskand"-Vol'berg" Leyzer" Berkovich".
1916 Zlatkin" Shimen" El'yevich".
1917 Zlatkovich" David".
1918 Zlotkovich" Isaak".
1919 Zlotkovich" Itsko Girshevich"
1920 Zlotkovich" Leyzer Leybovich.
1921 Zlotkovich" Meyer Leybovich.
1922 Zlotkovich" Movsha Meyerovich".
1923 Zlatnik" Vul'f" Gertsevich".
1924 Zlotoyabko Zelik" Shmuylovich".
1925 Zlotoyabko Movsha Zelikovich".
1926 Zlotoyabko Movsha Leyzerovich".
1933 Zond" Abel' Gavrilovich".
1935 Zorskiy Yusel' Berkovich".
1636 Zubak" Rubin" Leybovich".
1937 Zubak" Ruvim" Khaimovich".
1939 Zubitskiy Abram" Yankslevich"
1943 Zugmanovich" Abram" Leyzerovich".
1944 Zundelevich Nikodim" Davidovich.
1945 Zusmanovich Mendel' Leyzerovich".
1946 Zutman" Avgust".
1948 Zybel' Pinkhus" Abramovich"
1949 Zyskand" Khaim" Berkovich"
1950 Zyskovich" Zavel' Yevelevich".