Saturday, January 30, 2016

1906 VILNA: First Precinct Voters List (#1)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT: THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS

1 Abelyuvich Moisey Leybovich.
2 Abelyuvich" Khaim" Berkovich".
3 Abel' Abel' Yudelevich.
4 Abel' Abram" Kalmanovich".
5 Abel' Benyamin" Yuselevich".
6 Abel' Yudel' Shayevich".
7 Abelson" Rubin" Movshovich".
8 Abovich" Girsha Sprongevich".
9 Abovich" Shimel' Girshovich".
10 Abolnik" Naum" Shlyumovich
11 Aborovich" Mikhail".
12 Abramovsky Lazar' Solomonovich".
13 Abramnitsky Leyzer" Shlyumovich".
14 Abramovich" Abram" Berkovich".
15 Abramovich" Abram" Meyerovich".
16 Abramovich" Aron" Mordkhelevich".
17 Abramovich" Eliya Shlemovich".
18 Abramovich" Yeremsh-Kivel' Sholomovich".
19 Abramovich" Movsha-Eliya.
20 Abramovich" Ovsey.
21 Abramovich" Khaim" Berkovich".
22 Abramovich" Khaim" Girshovich".
23 Abramovich" Khaim" Khatskelevich
24 Abramson" Morits" Shayevich
25 Abramyshsky Itsko Shevelevich.
26 Abt Vul'f Leybovich.
37 Agol' Ovsey Ben'yaminovich
47 Adank" Yakov" Yakovlevich".
48 Velaskes Shalom Leybovich.
49 Adelman Shebsel' Yankelevich".
50 Adler" Leyba Berkovich
53 Akerman" Ben'yamin.
55 Akkerman Yudel' Itskovich.
58 Aksel'rod Vul'f" Abramovich".
59 Aksel'rod" Shlyuma Meyerovich".
61 Akushko Shlema Zelikovich".
62 Akushko Shlema-Zel'man" Geselevich".
63 Akshtayn" Gerts" Davidovich".
65 Aleksandrovich Avraam Yakovlevich".
66 Aleksandrovich Aleksandr" Yakovlevich".
74 Aleksher" Aron" Geselevich".
78 Alkanovich" Abram"-Itsko Vul'fovich".
79 Altman" Mordukh" Itskovich".
80 Altshuler" Matys" Leybovich"
82 Alshan Khatskel' Godelevich".
84 Albom" Girsh Shevelevich.
85 Albumin Shrim" Shevelevich".
88 Alpern" Tsalel' Shmerkovich".
89 Alperovich" yusel' Itskovich".
90 Alperovich" Khaim".
91 Alperovich" Sholom" Itskovich".
92 Alperovich" Yankel' Vul'fovich
98 Anbinder Mendel' Leyzerovich.

100 Anglenik" Movsha Falkovich.
102 Andrusovskiy Movsha Ben'yaminovich".
11 Anilovich" Rafail" Berkovich".
12 Anolik" Abram Shneyerovich.
14 Anashkevich Mikhail" Yakovlevich".
15 Antovil' Yudel' Osherovich
16 Antovilskiy Shlyuma Girshovich.
17 Antokolskiy yuvna Leybovich
18 Antokolskiy Meyer" Matusovich".
19 Antokolsyky Moisey Isaakovich".
20 Antokolsky Shlyuma Girshovich".
21 Antolept" Yudel' Abramovich".
22 Antokolskiy Yankel' Itskovich
37 Aranovich" Aron"-Meyer Yankelevich.
38 Aronovich Leyzer" Movshevich.
39 Aranovich" Khatskel' Khaimovich".
40 Aranovich" shimel' El'yashevich".
41 Aranovich" Shmuylo Davidovich

142 Aranovich" Yankel' Khaimovich.
145 Aronzon Abram"-Yankel' Isaakovich.
146 Aryunzon" Genokh" Abramovich".
147 Arig' Abel' Yankelevich".
149 Arilomanovich" Movsha Itskovich".
150 Arkin" Sender" Girshovich".
151 Arkuskiy Leyba Abramovich".
152 Arlinskiy Abram" Movshovich".
153 Arlyuk" Abram" Movshovich".
154 Arlyuk" Abram" Elyukumovich".
155 Arlyuk" Izrail' yuselevich".
156 Arlyuk" Izrail' Shepshelevich
157 Arlyuk Itsko Notelevich".
58 Arlyuk Itsko Shepshelevich.
159 Arlyuk Shlema Khaimovich".
160 Aronberg" Yekel' Tsemakhovich".
161 Aronovich" Aron" Meyerovich".
162 Aronovich" Bentsel' Vigdorovich".
163 Aronovich" Bentsel' Movshovich".
164 Aronovich" Yefroim' Yel'yashevich".
165 Aronovich" Movsha Berkovich".
166 Aronovich" Movsha Girshovich".
167 Aronovich" Rafail"-Khaim Leybovich"
168 Aronovich" Samuil" Yusifovich".
169 Aronovich" Shevel' Leyzerovich".
170 Aronovich" Shimel' Davidovich
171 Aronovich Shimel' El'yashevich.
172 Aronov" Movsha Girshovich.
173 Arons" Aron" Abramovich".
174 Arons" Shmerel' Girshovich".
175 Aronshtam" Vul'f" Ovseyevich
181 Arsh" Abel' Yankelevich.
183 Asinovsk Yusel' Movshovich.
184 Asinovskiy Leyzer" Yuselevich by the authority of his mother, Asinovskoy Khai Solomonovny
185 Ass" Abram" Meyerovich".
186 Ass" Berko -Abram" Yudelev".
187 Ass" Kivel' Zel'manovich".
188 Ass" Shlema Movshovich".
197 Aybinder" Mendel' Leyzerovich".
198 Aybinder" Nokhim" Simonovich".
199 Ayzenkop" Khonon" Yankelevich".
200 Ayzenshtadt" Boris" yukhelev".
201 Ayzenshtadt" Girsha Yuselevich".
202 Ayzenshtadt" Gosel' Leyzerovich".
203 Ayzenshtadt" Yukhel' Izrailevich".
204 Ayzenshtadt" Yukhel' Girshovich".
205 Ayzenshtadt" Zliya-Itsko Movshevich"-Vul'fovich".
206 Ayzenshtadt" Isaak" Tobiashevich".
207 Ayzenshtadt" Leyba Shevelyuvich".
208 Ayzenshtadt" Noakh" Berkovich".
209 Ayz" Shmuyel' Gershonov"-Itskov"

No comments:

Post a Comment