Saturday, February 1, 2014

1890 RUSSIAN MEDICAL LIST (#1)


“RUSSIAN MEDICAL LIST FOR 1890 (15 May 1890)”
         (Medical Dept. of the Interior Ministry)

Below is a partial list of possibly Jewish individuals from a Russian language publication. The names & places, including abbreviations, are as published.

Abel Benedict  Isidore.  
Abel Volt. Henry.  
Henry Abels. Henry.
Abramovich Alexander Yak.
Abramovnch Girsh Yak.
Abramovich Micah

Babinski Vladis. Leonard.
Bardah Yak. Head of Bacteria Dept. Odessa.

p.19
Bonash Dove Sholom. Slonim , Grodno.
Bomash Meer Haim. Ruzhany , Slonim, Grodno.
Boiash Jan . Haim . Blostok , Grodno.
Bomze Moise Lazarus . Ochakov , Odessa
Bondarovsvsh Wolf . Ioseph .

p. 21
Brabander Moise Mark. Warsaw .
Braverman Bor. Aleksandr
Brazol LEV Eugene
Branloneksh Isaĭ Jacob. Zolotonosha, Poltava .
Braĭpin Sem. Max. Hebrew Society. Riga .
Bratin" Yak. Isaak. Kerki, Bukhar. Khanstvo. 
Braudo Isakhya Grig. 
Braudo Mops. Samuil. Riga.
Braunshtein Andr. Mpkh. Zhitomhr.
Braupshtein Yevseĭ Petr Kharkov.
Braun Shmuĭlo Faĭvel. Ostrogozhsk, Voron.
Breĭtyaan Gerlg Isaak.Yekaterinoslav.

p. 22
 Brshpait Yakov Mois. Romny, Poltav.
Britan Aaron Isaak. Saratov.
Brodovsski Vlad. Leon. Varshava (Warsaw??)
Brodsskĭ Arkad. Abram. Bakhmut, Yekater.
Brodsmĭ Lev Lazar. Temryuk, Kuban.
Brodsskĭ Shebshel' Berk. Voznesensk, Yelizav., Khere.
Broyetsskĭ Mikh. Yefim. Vinnitsa, Podol.
Broit Isaak Vulf. Sventsyany, Wieden.

Brodovsskĭ Feliks Konst. Cherdyn, Perm.
Bronshteĭn Il'ya Osip. Teleneshty, Orgvev., Bess.
Bronshteĭn' TovSH Leĭb. Pruzhany, Grodno.
Broun Khaim Yankel. Uman', Shev.
Bruyev Aleksandr Yakov.
Bruk Lazar. Abr.

p. 23
Brushtein Naukh-Ber Yak. YugovskSH zav., Peri.

p. 24
Buss" Iosif. Nakhis. Chenstokhov, Petrok.

p.25
Bystritssky Leyba Srul. Mokraya Kaligorka.
Bykhovssky Girsh Boris. Kiev.
Bykhovssky Laz.
Bgun Ios. Naum. Kherson.
Bgun Lazar Nukhpm. Grigoriopol, Tiras, Kherson.
Bylits-Geyman Semyun Solom. Ekst. Staro-Yekat. bol. Moscow