Friday, June 27, 2014

1902-1903 VOLYN MEMORIAL BOOK (revised)

1902-1903 VOLYN PROVINCE/GUB. MEMORIAL BOOK


Volyn Doctors
p. 110-113

Zhitomir--
David  Borisovich Rozin
Leonid Yakovlevich Libov
Mark  Matvtyevich Shleifris
Yakov Solomonovich Magaziner

Novograd Vol.--
Iosif Shmulevich Kenigsberg
El-Mordko Vigdorovich Ostrovksh
Guda Gilemovich Tseytling
David Moiseyevich Torgovets
Savelsh (or Pavel/Paul) Lvovich Galbin
Esi/Yesi Markovich Mstechkin
Pinkhas Shmulyevich Khaselev/Haselev

Rivne (or  Rovenskogo)—
Zelik Gershevich Auerbakh
Haskell Usherov Averbukh
Yaak Solomoyaovich Schupak
Leiba Lepzorov Shapira
Semen Aronovich Arkin
Mir Yankelev Seoal
Shekel Peisakhovnch Rass
Shlioma Yankelevich Kameaitsnyi
Nahman Moishevich Sukharchuk
Rachel Aronov Raiz
Ios Leizerov Shlyapochnik
Iosif Lvov Redoi
Moisei-Aron Ezrovich Liberman

Zaslavskago/Zaslavsky--
Se?a Mordkovich Angert

Konsman/Konsmanov (?)—
Solomon Solomonovich Chatskis
Sigizmund Leotyevich Berger
Samuil Samuilovich Poizner

Ostrozhskago/Ostrog—
Yakov Vladishrov Lurie
Yankel Abov Tsukerman
Nikolai Vasilyevich Yerusalimski

Kremenetsk—
Meyer Abslov Litvak
Leopold Eduarovich Levenshtein

Lutskago/Lutsk—
Benschon Meyerovich Beilin
Gershon Peisakhovich Kapelyat

Dubenskago—
Savelsh Klimentievich Kagan
Shimon Aizikovich Giyades
Aleksander Lvovich Gorovits
Zisel Charvyi (? Or Tsarvych?)  Abramovich

Kovelskago/Kovel—
Fishel  Shaev Perelman
Mikhel Yunov Fainshteiv (or Fainshtein)

Ovruchskago—
Pinhas Yakvlevich Gerchuk
Israel Markusovich Verzhanskiy


Pharmacies
p. 96-97, 

Lazar Moiseyevich Shir
Boris Lazarevich Rosenberg (pharmacist)
Isaac Samuilovich Pelmutter (merchant)
Nahum Greenberg
Adolf Seidelya (pharmacist)
Abram Zilberg (pharmacist)
Neeson Goldshteiv (pharmacist)
Max Krug (manager)

p. 100
Berko Gdalev Lerner (manager)
Israel Krutogolova (manager)
Fischelya Leibov Rosen-Kravtsov (pharm.)

p. 101
Marsh Elberg (widowed, pharm.)

p. 103
Yusima Zalmanovich Bernstein/Bernshteyn (mgr.)