Wednesday, November 29, 2017

1811 REVISIONIST LIST: NIKOLAYEV/MYKOLAYIV JEWS

1811 REVISIONIST LIST: NIKOLAYEV/MYKOLAYIV JEWS
(Historical Essays on the Jewish Community of Mykolayiv, Schukin & Pavlyuk)
The names represent the heads of families; the numbers are the amount of family members. There is no additional information for this list.

p. 302-03
Top of Form
Bardan Abram Salamonovich 3
Barskoy Duvid Mayerovich 5
Berezovskiy Itska Abramovich 5
Berenshtein Isak Yankilevich 2
Bernshteyn (Berenshteyn) Leyba Yankelevich (Yankilevich) 5
Boguslavskiy Itsko Khaskelevich 5
Boguslavskiy Nakhman Khaskelevich 2
Brodskiy Abram Peysikhovich 2
Brodskoy Leyzer Kivich 1
Brotskiy Gomshei Yesovich 1
Vanshteyn Yankel' Peysekhovich 2
Veinshtein Itska Berkov 2
Veysben Notka Maiorovich 6
Volynskiy Azin Gershkovich 8
Voskoboinikov Gershka Mortkovich 3
Vyvodtsov Meyer Shmulevich 4
Gartman Isak Yuskin 3
Gimbern Zanvel' 2
Golber (Goldber) Yudka Gayselevich 2
Golberk Abram Vol'fovich 7
Golberk Bendet Abramovich 5
Golberk Moshko Abramovich 5
Golender Nusin Leybovich 8
Gopner Ios' Leybovich 8
Grinberk Khaim Yankelevich 2
Damskiy Itsko Berkov 4
Dashevskiy Il'ya Gershkovich 4
Drynshpunt Abram Moshkovich
Duletskiy Nakhman Yankelevich 3
Dunayevskiy Leyba Khaskelevich 1
Dunayevskiy Khaskel' Srulevich 5
Zabludovskiy Berko Yakubovich 3
Zaid Yankel' Mayerovich (Meyerovich, Mairovich) 7
Zaslavskiy Nakhman Leybovich 2
Zelts (Zelits) Leyba 3
Imelfarb Gershko Froimovich 4
Kalnibolotskiy Monashka Aranovich 5
Knipmekher Ios' Shmulevich 3
Kogun Izrail' Mordkovich 3
Kostantinovskiy Luvish Khaimovich 3
Kraselevskiy Ios' Yudkovich 4
Kurlyanskoy Gersh Vul'fovich 2
Lebedinskiy Abram Shepsilovich (Shepshilovich) 7
Lebedinskiy Leyba Srulevich 3
Lebedinskiy Shabs Abramov 4
Lebedinskiy Yankel' Yudkovich 6
Levi Godel' Moshkovich 2
L'vovskiy Peysikh Leybov 2
Polner Gersh Yel'ovich 9
Polner Leyba Gershkovich 2
Poper Marko Yudkovich 5
Rozenshveild Mendel' Nusimovich 5
Rozenshtel' Kopel' Mendel'ovich 5
Rotshteyn (Ratshteyn) Khaim Vulfovich 4
Sigal (Segal) Gamshey Davydovich 2
Tapuz Marka Vul'fovich 5
Tarnopolskiy Abram Yankelevich 6
Taskel' Abram 1
Trarka Zelik Shakhmanovich 3
Trarka Shamkh Davydovich 4
Umanskiy Simkha Ruvinovich 6
Faktor Borokh Berkovich 3
Fangold Mordko Abramovich 2
Fangold Shmar'ya Mordkovich 4
Fanyung Froyem Vedelevich 3
Khramoy Lazar' YUzovich 3
Shargorodskoy David Abramovich 6
Shishkin Mikhel' Yudkovich 3
Shtimbarn Enokh Aronovich 3
Yakubzounova Brendelya Yakovlevna, widow 3
Yaroslavskiy Abram Aronovich 7

No comments:

Post a Comment