Sunday, November 12, 2017

1859 ODESSA MERCHANTS (#6)

1859 ODESSA MERCHANTS (#6)SURNAME
FIRST NAME
p. 14

Futran
Moshko
Khava
Rafail
Khaletskiy
Filipp
Kharyu
Leybish
Khaytan
Itsko
Khortik
Shlyuma
p. 15

Tsverdling
Samuil
Tseyner
Yakov
Tseyner
Yankel-Meyer
Tseyner
Khana
Tseyner
Itsko
Chatskin
Zelik
Cherkes
Shulim
Chernikhov
Yankel
Chizhik
Shlyuma
Shapir
Mikhail
Shapir
Shlyuma
Shvarts
Reshna
Shvarts
Bernard
Shvartsman
Khaim
Shestopal
Monashko
Shestopal
Meyer
Shestopal
Benya
Shekhter
Khaim
Shekhter
Khaim
Shiller
Abram
Shokin
Kuzma
Shpigel
Yankel
Shrayman
Moshko
Shteyngardt
Adolf
Shteyngardt
Genrikh
Shteynberg
Meyer
Shteynberg
Volf
Shteynfinkel
Leyzer
Shteynfinkel
Geshel
Shteyn
Kopel
Shtifelman
Moshko-Khaim
Shuleminskiy
Roman
Shumbroyt
Gershko
Shcherbakov
Kuzma
Edelberg
Volf
Edelstein
Aron
p. 16

Egiz
Shelemet
Eliash
Mark
Engelgardt
Khaim
Erinchak
Sima
Yakobshtam
Leopold
Yaroshevskiy
Moshko

No comments:

Post a Comment