Saturday, May 12, 2018

1919 KIEV: JEWS KILLED DURING POGROMS & WARS

1919 KIEV: JEWS KILLED DURING POGROMS & WARS—APRIL-AUGUST (#3B)
(“Vaad of Ukraine”)#1. 1917-1918 Jews Killed: http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/11/1917-1918-kiev-list-of-jews-killed.html
#2. 1918 Jews Killed: http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/11/1918-jews-killed-in-kiev-continued.html
#3A. 1919 Jews Killed: http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/11/1919-kiev-list-of-jews-killed-continued.html

1919

“1917-1919 List of Kiev Jews Who Died during Pogroms & Wars”. F. 1164, Op. 1, D. #529


NAME
AGE
COMMENTS72.Borschevskiy Borokh-Bentsion Shlema-Leybo
49

73. Unigorskiy Yankel Srul-Avrum
33

74. Rabinovich Khana Noyakh-Moyshevna
24

75. Rozenshtejn Bension Itsko-Aizikov
55
Drowned
76. Vaynberg Nokhim-Irmiya Avrum-Shmulev


77. Ben Zisel-Shevel Peretsov
35

78. Burshtein Leib Shmul
59

79. Kagna Leyzer Yeselev
19

80. Rozenshtejn Shmulya-Mordukha Borukh-Benitsova
14
Drowned
84. Slamnitskaya Brayndlya Shmelkovna
22

85. Slamnitskkaya Perlya Shmelkovna
18

86. Birman Yankel Iosif-Borukhov
63
Drowned
87. Chechotkin Basya Nokhimovna
14
Drowned
88. Rozenshteyn Rivka Borukh-Benitsovna
17

89. Mironolsky  ____ Srulevich
28
Drowned
90. Strugach Shmul Borukhow
60
Drowned
91. Lansman Yankel Yosif-Abov
52
Drowned
92. Chechotkin Lheina-Blum Lezorovna
48
Drowned
93. Bukchin Pinkhas Mordkev
22

94.Royanskiy Israel Moshev
18
Drowned
94. Khosidman Yitzkhav Aronov
60
Drowned
98. Pertsovskaya Toyba Aronovna
20
Drowned
99.Dvoretskaya Riva Sholomovna
20
Drowned
100. Zaychik Aron Yankelev
18

101.Ushomirskiy  Duvid Yevseevich
27

102.Ushomirsky Tsalik Yevseevich
14

103.Kats David Meerov
19

104.Edelshteyn Yeevgeniy Filippovich
22

105.Rudyakov Volko Leyba
60

106Rudyakova Elka
60

107 Rudyakov Yakov Volkovich
30

108. Rudyakova Feyga Volkovna
25

109.Rudyakova Sima Volkovna
20

110. Beylin Eliezer Mordko-Berkov
24

111. Markov Gilel Usherov
19

112.Krys Aron Yakovlevich
36

113.Vodopiyevskiy Yankel Avrum-Moshkov
13

114.Elvov Simon Nukhim-Elev
17

116.Bykov Leyb Moiseyevich
52

119.Khirim Nakhman
25

120. Levish Avraam  ___
21

121.Levi Boris Lvovich
22

122.Chernovets Ilya Yankelev
18
122.
124.Khirim Nakhman ____
25

124. Novik Aron Yevseyevich
25

126. Zlobinskiy berko aronov
22

127. Gutman Yakov-Aaron Leybov
23

128.Levenshteyn Yakov Khaimovich
24

129. Bardak Markus Moshkov
20

130.Kaganovich Iosif Berkovich
28

131. Chapovetskiy Aron-Moyshe Avrumov
24

132. Pakhoshnot Shulim  __________
25

133. Kotkovnik Moyshe
21

134. Galperin Ioakim Yosifovich
27

135. Kartashevskiy Moisey Yankel-Srulev
17

136. Feldman Vladimir ____________
25

137.Litvak Gersh Meyer-Itskov
20

138. Kagan Yosif _______
18

139.Ratmanskiy Mikhel _______
22

140.Denengirsh Yakov Samuilovich
23

141.Droyzen Pinkhas Volkovich
28

142. Melamed Zeylik Yudkovich
18

143. Glumovskiy Ilya _______
25

144Pres Yakov _______
19

145.Blyumen Moyshe _________
23

146.Graynman Khaym ______
27

147.Baytman Khaym Zelikov
17

148.Smolkin Zalman Mordkov
19

149. Feldman Lev Isaakovich
21

150. Akhshenberg  Shulim _______
28

151.Khazanovskiy Nesanel Duvidov
28

152.Neveranetskiy Ruvin _________
22

153.Sherayzen Shmerel
16

154.Ravikovich Samuil Yankelev
18

155.Zlotnik Khaskel Yevseyevich
23

156.Lenderman Froim Gershevich
29

157.Krants Bentsion Aronov
21

158.Ravikovich Borukh meshkov
23

159.Pekurovskiy Itskhak-Yosif Genakhov
27

160.Cherkas Iosif-Mendel Moyshe-Gershev
26

161.Gindman Leyzer ______
16

162.Alterzon Lev ________
22

163.Gleyzer Robert
25

164.Shafir Moisey Vigdorov
19

165.Gorodetskiy Duvid-Yankel Yosifov
19

166. Bolobuyev Yankel _____
22

167.David Shmul
24

168. Gutin Izrail Mendelev
19