Sunday, June 29, 2014

ESTONIAN ARCHIVES: TALLINN (REVEL)

ESTONIAN ARCHIVES: TALLINN (REVEL)


The following Jewish surnames are from records of 1890, 1896 births, marriages, found on a Russian language site,  Surname Index.
(“ENSV Vabariiklik Perekonnaseisuaktide Buroo, p. 327, Fr. 1, 8508, etc.”)

Abramovich, Axelrod, Ankel
Balak, Becker, Belostotsky, Berkovich, Bloom, Borshnyakov, Brouwer, Bryn, Brodovsky, Buras
Chaikovsky,
Vyhodsky
Gaiman, Gen, Germer, Gershanovych, Girshin, Greenberg, Grinblat, Gutkin
Dubrovkin
Epshteyn,
Ytsyk
Kantor, Karshenshteyn, Katz, Kozlowski
Lazarov, Lapatnikov, Leibovich
Meyer, Milavsky
Neporent
Pasternak, Pekarevych, Prenek
Reinhold, Rohovsky, Rostov, rubanovych, Rubinstein, Rybak, Ryzhakovsky
Sakhar, Serkyn, Smolovych, Strazh, Strazhevsky
Taube, Turits
Faynshteyn, Feyshelberg, Finkelshteyn, Fink, Fisher, Freydman
Shvarts, Sher, Sheskin, Shmidt, Shneyder, Shereyberg, Shul/Schulte, Shuman,
Yakobson

No comments:

Post a Comment