Friday, September 26, 2014

1887 FACTORIES & PLANTS (#4): RUSSIA--Bessarabia & Vilna

"1887 Factories & Plants: European Russia & the Kingdom of Poland"

LEATHER PRODUCTS

Bessarabia
Edelman Moisey—merchant—established (?) 1876
Markus Ovsey—merchant—est. 1879
Goldenberg Ang**--merchant, 1867

         Vilna
Golshteyn (or Godshteyn) Samuel— estab. (?) 1875
Friedman & Grilnhes (?)—1883
Ri*ye Zoellick/Zelik—1882
Shirvind Movsha—1880
Vlokh Markus—1877
Limanovits Abram—merchant, 1883
Kamenetsky Ayzik—merchant, 1859
Rabinovits Shevel—merchant, 1824
Volk Yankel—merchant, 1870
Milosh Iosif Eug.—1879
Avramovits Mordukh/Morduch—merchant 1884
Rotshteyn Gdaliy/Gdal—1881
Dan*shevsky Abram—merchant 1881
Goss Itsek--1854
Vrudny Vulf—merchant 1881