Thursday, September 25, 2014

1914 CHELM PROVINCE


1914 CHELM PROVINCE MEMORIAL BOOK
ZAMOSTSKY (ZAMOSC?)

Medical Assistance—
Doctors
Isaac Fayvslevich Gelipter

            Dentists
Aleksandr Leybov Blinder
Gersh Kirov Soukhovolsky
Maria Davidovna Veidenbaum/Veydenbaum/Weidenbaum
Haya Davidovna Mishkind
Nuhim Leyzorov Gruber

            Midwives
(Zamosc city)
Estera Abramovna Vether/Vetkher
Khana-Raizlya (or Hannah-Raisa) Mendelevna Baichman/Baychman
Haya Haimovna Guberman/Huberman

(Shebreshin/Szczebrzeszyn)
Anna Leonovna Vardzinskaya

            Pharmacy
Zamosc
Leon Yusifovich Chernitski

            Drugstores
Zamosc
Ilya Mordkova Mandeltora, pharmacist
Ship_____ Moshkova Wechter/Vekhter—accountant ?
Gersha/Hersh Yandelev Tsvirena—accountant?
Elyashiv Boruhova Etshteyna (or Elisha Boruhova Einsteina)-accountant?
Yusifa Abramova Shnytssra (from Shchebreshtste???)—accountant ?
===========================

CONSTANTINOV/CONSTANTINOVSKY

            Bozhnichy Jewish District
Constantine—Rabbi Nusyn Veltfrayd
Losice/Lositsy—Rabbi Yanas Eybushnts
Sarnak—Leib Katz
Yanov—Aron Feldman

            Medical Assistance
            Midwives
Ginda-Reizl Getselevna Roizgan/Roiz*an
Laya/Leah Suharevna/Sukharevna Aizenberg (from Losice?)

            Drug Stores
David Mordkova Goldman