Sunday, June 7, 2015

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS' LIST (#1)

1906 VILNA: 2nd PRECINCT VOTERS’ LIST (#1)
(1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election)

Any errors or omissions are mine alone. (to be continued)

VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 54-55

Nagler
Elya-Khonon Solomonovich
Namiot
Abram-Sjlyuma Sholomovich
Natanzon
Abram-Leyba Berkovich
Natin
Mendel Getselevich
Movsha Leybovich
Nakhimovsky
Gershon Mordukhovich
Nakhmanovich
Benyamin Berkovich
Nakhumzon
Leyba-Nokhum Vulfovich
Leyba-Khaim Vulfovich
Nayshlos
Abram-Shlyuma Yevelevich
Nevyarovich
Mikhail Yakovlevich
Nekrash
Leon Iosifovich
Nelkin
Izrail Leybovich
Khaim Meyerovich
Nemzer
Abram Shimelevich
Benyamin Meyerovich
Izrail Elyashevich
Khaim Abramovich
Khaim Davidovich
Shimel Meyerovich
Nesvizhsky
Abram Borukhovich
Neyshtat
Borukh Yefroimovich
Nidermut
Abram Movshovich
Niselovsky
Girsha Antselevich
Noar
Yudel Gilelevich
Novinsky
Notel Moshkovich
Nevogrudsky
Abram Leybovich
Novogrudsky
Abram Eliashevich
Abram Eliashevich
David Yukhelovich
David-Girsha Abram.-Girshev


Nodel
David Aronovich
Norman
Shlyuma Shimanovich
Nemtsev
Abram Rafailovich
Nemchin
Lipman Girshevich
i. 56

Oder
Itsko Girshevich
Odynots
Leyzer Yuselevich
Ozinsky
Khaim Itskovich
Ozur
Vulf Zelmanovich
Okon
Berko Shimshonovich
Okun
Berko Simonovich
Olkinitsky
Leyba-David Yankelevich
Olkin
Vulf Shimelevich
Leyzer Shayevich
Mendel Leyzerovich
Olyansky
Itsko Kalmanovich
Oransky
Khaim Lipkovich
Orzakh
Orchik-Aron Sholomonovitch
Girsha Kushelevich
Orel
Aron Tsalkovich
Osnas
Berko Mikhalevich
Zelman Mikhelevich
i. 57

Oshmyan
Abel Yankelevich
Leyzer Abelevich