Tuesday, June 9, 2015

1906 Vilna: 2ND PRECINCT Voters' List (#2)

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS’ LIST (#2)
(1906 Vilna: those With the Right to Vote in the State Duma Election—2nd Precinct)


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 30

Ekman/Yekman
Girsh Kopelevich
Elinson/Yelinson
Kopel Zuselevich
Elin/Yelin
Kopel Mordukhovich
Enelov/Yenelov
Shlyuma Izrailovich
Entyu/Yentu
Movsha Faybovich
Yerusalimsky
Abram Zelikovich
i. 31

Zhadludsky
Yankel Shmuylovich
Zhedludsky
Yankel Shmuylovich
Zhelyaze
Movsha-Abram Itskovich
Zhirmunsky
Leyba Berkovich
Moisey Shevakhovich
Zhmudsky
Leyba Borukhovich
Zhuk
Abram Davidovich
Aron Davidovich
Zhukovsky
Itsko Ioselevich
i. 34

Ivanter
Abram Samuilovich
Ovsey Moiseyevich
Anshel-Movsha Yakorevich
Izrail
Karl Adolfovich
Ilyunsky
Itsko Vulfovich
Indrupsky
Rubin Yefroimovich
Isserson
Itsko Uryashevich
Khaim Meyerovich
Khonon Meyeovich
Itskal
Abel Davidovich
Iskovich
Leyzer Itskovich
Mordukh Izrailevich