Tuesday, June 23, 2015

1884 IVIANIEC, MINSK, BELARUS: LIST OF JEWISH BURGERS [#1]

1884 IVIANIEC, MINSK, BELARUS: JEWISH BURGHERS (March 15, 1884)—[#1]
(from “Minsk Province News")

Rolnik Hirsch Vulfovich, his  brother Movsha, their father, Vulf Rolnik
Kucher Leyb-Nohim Nohimov
Treger Itsko Shevelev
Sher Aron Yankelev
Frumkin Movsha Mendelev
Rubenshteyi Khaim Shmuilov
Shif Leyba Girshev/Hirsh
Furman Yusel Ovseyev
Finkelshteyn Khaim Itskov
Bass Itsko Girshev
Bass Berko Yuselev
Kuchates (Kuchatz?) Abram Shlyumov
Kuchates (Kuchatz?), his brother Itsko
Funt Shimen (Shimsn?) Leibov
Vayner Haim Leibov
Pozniak Beniamin Ayzikov
Efron Khaim Berkov
Lerner Leizer-Yelya Shevelev
Berger Meyer Khaimov
Izykson Movsha-Yevna Urov
Adelman/Eydelman Abram Shevelev
Efron Yaikel Srolev
Rubinshteyn Benimin Yelev, his brother Movsha
Berger Movsha Yuselev
Efron Srol Abramov