Wednesday, June 24, 2015

1884 IVIANIEC, MINSK, BELARUS: JEWISH BURGHERS [#2]

1884 IVIANIEC, MINSK, BELARUS: JEWISH BURGHERS (March 15, 1884)—[#2]
(from “Minsk Province News)


Rabinovich Sheymana Gershev/Hirsch
Sher Itsko Peysakhov
Gordin Girsh Berkov
Gordin Mikhel Girshev
Sagalovich Berko Kalmanov
Volmer Abram-Yankel Yusev ,his brother Khaim-Itsko
Radotsikovsky Khaim Donov
Funt Yusel Shimenov
Grif Shmuyel/Shmuel Ishchkov
Shuster Abram Elev/Yelev
Sher  Leyzer Khatskelev, his brother Ayzik-Abram
Neslober Shlyuma Berkov, his brother Itsko-Movsha
Shif Movsha Mendelev
Milenko Abram Itskov
Rubinshteyn Abram Shmuilov
Khait/Hait Girsh Meyerov
Furman Movsha Leybov
Berger Leyba Yankelev
Gelfer Shlyuma Mordukhov
Shimkin Khaim Ovsey Mordukhov, his brother Abram Dovid
Rubinshteyn Yusel Mordukhov
Goldberg Movsha Yuselev
Funt Yusel Itskov
Funt Movsha Abramov
Sagalovich Tuviya Dovidov, his brothers ? (его братья) Khaim Yankel [was there a typo in the original, and should be singular, “brother”?? or “brothers”, Khaim & Yankel???)
Levin Itsko Mordukhov
Magid Bendet Berkov
Berger Yusel Khaimov
Berger Khaim Dovidov
Rubinshteyn Movsha-Aron Zkhariev
Gelfer Faybish, his brother Ura
Ginzburg Shmuylo Zalmanov
Rubin Leyba Movshov
Verebeychik Meyer Dovidov
Verger Yusel Naftolev
Rogovin Zisel
Rolnik Leyba Yuselev
Eliasberg Movsha-Khaim Elev, his brother Naftolya
Rabinovich Lev Samuilov