Tuesday, September 15, 2015

ORENBURG REGION: JEWS (#1)

ORENBURG REGION: JEWS (#1)
“(JEWS IN THE ORENBURG REGION: RELIGION & CULTURE”
Denisov DN, Morgunov KA)

Ch. 2 Religious & Cultural Life of Orenburg Jews in the Soviet Period (1917-1991)

The list also includes year of birth.

September, 1923: City of Orenberg: The First Membership List of the Orenburg  Jewish House of Worship
NAME
OCCUPATION
p. 61

Abugov Izrail Gershovich
Trader
Abugova Rivka Yanovna
Housewife
Augushevich Leyb Nakhimovich
Craftsman Watchmaker
Augushevich Sarah  Yakovlevna
H/W
Agranat Tovin Aizikovch
Tanner
Aylender Naum Borisovich
Carpenter
Belin Moisey Borisovich
Jeweler
Belina Sarra Ayzikovna
H/W
Bernshteyn Mera Iskhilevna
 H/W
Bernshteyn Froim Khailovich
Employee in Petrotorge
Blyakher Moisey Izrailevich
Trader
Blyakher Olga Yakovlevna
H/W
Borukhman Shmuel Borukhovich
Tailor
Borukhman Elka Zemkovna
H/W
Bulanov Yakov Gershevichh
Barber
Butom Dvoyra Movshevna
H/W
Vaynrib Mordkhe Shmarkovich
Retired ? (b. 1840---it says “old”)
Vaysberg Zalman Moiseyevich  
Unemployed
p. 62

Vaysberg  KhaneKhaye Abramovna
H/W
Vayserman Ilya Pavlovich
-
Vasserman Abram Yakovlevich
Employee
Vasserman  G.
-
  Isaak Yakovlevich
Unemployed
  Leya Nikovna
H/W
  Khaim Peysakhovich
Unemployed
Vigaloc Veniamin Yakovlevich
  Gersh Zalmanovich
Employee
  Raisa Israelevna
H/W
  Enya Solomonovna
  Yakov Zelmanovich
Jeweler
Volrson Mendel  Khailovich
Watchmaker
Vsevlov Isaac
Worker
Vulfsen Israel Iosifovich
Vurman Iyel Shleymovch
Craftsman
  Moisey Mironovich
Trader
  Feyla Mikholovna
H/W
Galynsky Yenta Moiseyevna
H/W
  Mardukh Shneyerovich
Tailor
Gelman David
Laborer
Gelfeld Shleyma Boruhovich
Tailor
Gershkoitz Solomon Layzerovich
Unemployed
Gershkowitz  Girt Salimovich
Pharmacist
  Sarra Elkonovna
H/W
Gildin Zalman Izrailevich
Tailor
  Khaya Rafailovna
H/W
Glezer Vladimir Yakovlevich
merchant
  Yelizaveta Lazarevna
H/W
  Matvey Yakovlevich
Unemployed
Gluzgal Ilya Abramovich
Tailor
Goldentsvayg Manus Moiseyevich
Unemployed
Goldshteyn Geyn Khatskanovich
Head Locomotive
Goldshteyn Mikhlya Lazarevna
H/W
Golomshtok Aleksandr Mikhaylovich
Naborschi ?p. 63
Golomshtok Sonya Mordukhovna
Golubchin Boris Orshiyelevich
Golubchina Mira Borisovna
Gokhfeld Moysha Aron Abramovich
Grintsvayg Tsilya Yefimovna
Grintsvayg Sergey Davidovich
Grintsvayg Feyga Gershevna
Gurvich Dvoyra
GurvichLev Moiseyevich
Gurvich Noakh Iskhilevich
Dezortseva Sofya Moiseyevna
Dobkin Ruv Aleksandrovich
Dobkina Emiliya Isaakovna
Zheltok Gersh Inkovich
Zhorov  David Solomonovich
Zhorov Mordukh Solomonovich
Zhorova Leya Abramovna
Zakh Anna Mironovna
Ziskind Izrail Meylekhovich
Zolotovitskaya Rosha Moiseyevna
Zolotovitsky Solomon Iosifovich
Iofel Sarra Mendelevna
Iofel Sofya Marovna
Iofel Sholom Bendetovich
Itskovich David Abramovich
Itskovich Moisey Abramovich
p. 64
Kabak Borukh Izrailevich
Kaplan Zvulun Mardukhovich
  Gita Abramovna
  Leyba leybovich
  Rasha Moiseyevna
Kaplevich Sofya Shalovna
Klushin David lazarevich
Kogan David Isayevich
  Zakhar Shayevich
  Khava Elyevna
Kolchinsky Yakov Volfovich
Kopisar Iosif Konanovich
  SarraLeya Davidovna
Korb Yenta Terukhimovna
  Shleyma Shayevich
Krol Basya Yakovlevna
  Greykhem Berkovich
Kushner Veniamin Abramovich
  Golda Moiseyevna
  Iosif Abramovich
  Samuil Abramovich
Landeman Leyzer Davidovich
  Tsirl Shayevna
  Boris Leyzerovich
  Solomon Leyzerovich
  Sheyna Davidovna
Levin Samuil Aronovich
Leybchik Abram Yefremovich
  Matvey Yefimovich
  Sarra Movshevna
  Esfir Abramovna
Leykin Aron Iosifovich
  Ida Abramovna
Lesk Dinora Naumovna
p. 65
Lesk Yakov Antonovich
Lipkin Yevsey Iosifovich
Lyst Yakov Khailovich
Lyutershteyn Girsh Isayevich
  Riva Girshevna
Lyakhovetsky Sofiiya Davidovna
  Yakov Markovich
Mazin Solomon Davidovich
  Sarra Gillerovna
Maystrovskaya Musya Leybovna
Melamedov Abram Notovich
  Sarra Borukhovna
Mendzheritsky Vulf  Movshevich
Mirman Sarra Abramovna
  Shmuyel Moiseyevich
Molchinsky Moisey Khavovoch
Nezhin Izrail Berkovich
  Rakhil Borukhovna
Neizvestny Isaak shleymovich
Ozeryer Zalman Shmuyelevich
  Moisey Zalmanovich
Ostrovsky Khana Moiseyevna
  Iosif Borukhovich
Polskaya Lyudmila Isayevna
  Kheved Samuilovna
Polsky Volf Nakhimovich
  Isaak Lvovich
Portnov Sheyl Iosifovich
  Tatyana Iosifovna
Raynes Volf Isakovich
Rom Leya leybovna
Rudayev Dalit Shapisovich
  Lyubov Markovna
Rybo Nakhman Zelminovich
p. 66
Rybo Ester Iosifovna
Savitsky Moisey Iosifovich
Sapozhnikov Grigory L. (from Tashkent??)
Silin Grigory Ilich
  Khaya Davidovna
  Vladimir Ilich
Simon Meyer Elyevich
Sistrin Movsha Pinkhusovich
  Khana
Skoblo Yeakhim Borisovich
  Yeakhim Borisovich
Slutskaya Sofya Isidorovna
Slutsky Vulf Berkovich
Spevakova Ida Borisovna
Srode Inda Moiseyevna
  Srod Yakov Lazarevich
Suponitskaya Sarra Iyekhilevna
Suponitsky Yankel Gershovich
Talpug Evel Abramovich
Temin ayzik Yevelevich
Torgovnikov Shleyma
  Ida Meyerovna
Traytelman Aleksandra Moiseyevna
  Bela shlemovna
  Moisey Ayzikovich
  Khaya Mordukhovna
  Tsirl Leybovna
  Yakov Ayzikovich
Trebich Ida Leyzerovna
Turubiner Sakhna Mikheyevich
  Khana Abramovna
Turbchin Isayya Mikhaylovich
p. 67
Turubchina Shedira Iosifovna
Uritsky Sarra Zusevna
  David Yakovlevich
  Solomon Yankelevich
  Yakov Lazarevich
Ustilin Yakov lazarevich
Feldman Filipp Iosifovich
Finaul Samuil Borisovich
Fram Dora Isakovna
  Izrail Lvovich
  Ester Isakovna
Furman Gert Isayevna
  Mariya Semenovna
Khaymovich Abram Moiseyevich
Khasin girsh Meylikhovich
“ Giti Samuilovna
Khenkin Khaim Berkovich
  Genya Mendelevna
Tseytlina Gutya Aleksandrovna
  Rakhil Isayevna
Shames Shmuyel Khaimovich
Shapiro Mirtyash Ilyashevna
Shebshayevich Semon Abramovich
  Sofya Lvovna
Sheynin Tsemakh Khaim Mordukhovich
  Inda Notovna
Shekhtman Geylya Nakhimovna
Shleymovich Iosif Ruvinovich
  Sofya Moiseyevna
Shmidt Yelena Mironovna
  Mikhail Davidovich
Shneyder Polina Abramovna
  Esfir Semenovna
p. 68
Shpungin Petr Nikolayevich
   Lyubov Ilinichna
Eydin Masha Davidovna
Emmanuil Solomon Rufimovich