Sunday, September 27, 2015

STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS (REGARDING THE ACCUSATION THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD) (#2)STATEMENT OF RUSSIAN RABBIS [REGARDING THE ACCUSATION THAT JEWS USE CHRISTIAN BLOOD] (#2)
(“Statement of Russian Rabbis", 1911)

The rabbis declared that the use of Christian blood was not part of Judaism—It was never taught in any Jewish literature or texts, nor was it part of any Jewish celebrations or ceremonies. According to the rabbis, to say that it was true was malicious slander. Rather, Judaism promotes “…mutual love between the peoples of the earth….” 813 rabbis from throughout the Russian provinces signed the statement. The original signatures were stored in the St. Petersburg Rabbinate.

p. 13

DAGESTAN PROVINCE

Derbent: I.R.R Rabinovich (spiritual & social rabbi)

Donskogo Voyska (Rostov-on-Don): I.G.S. Berman

TRANSCASPIAN PROVINCE

Askhabad: Sh. Reznik

EKATERINOSLAV PROVINCE

Ekaterinoslav:
I. Gelman
B. Zakgeym
L. Shneyerson/Shneerson
N.T. Bernshteyn

Bakhmut: I.A. Krechmer, A. Rozenfeld

Amur: O.M. Ginzburg

Verkhnedn Provsk.: A.L. Dotlibov

Jewish Colony: I.L. Bruk (chief rabbi)

Igren: X. Kagan

Lozovaya: Sh. M. Leybov (public rabbi), Sh. A. I. Magid

p. 14

Lugansk: I. Lener, A. Fridman

Mariupol: I.M. Grinin (public rabbi), Ya. R. Epshteyn

Nikopol: G.A. Efro;n

Novomoskovsk: I.M. Rubinovich, N.A. Rudin

Pavlograd: Ye. L. Belenky, (social & spiritual rabbi)


KAZAN PROVINCE

Kazan: M.L. Marf


KALISZ PROVINCE

Kalisz: Lipchitz

Blashkov: I.M. Kapal (spiritual & social rabbi)

Warta: M.D. Plotsky, P. Traube

Wielun: M. Grinberg

Vilchin/Wilzyn: I. Grinis

Vladislavovo/Wladyslawowo: Sh. Gradom

Virushov: M. Sh. Zlberman

Golin: L.I.  Spiro (spiritual & social)

Dobra: G. Beer/Beyer

Dabie: A. Orbakh/Orbach

Zdunskaya Volya:
 L. Zh. Zholpersky
 L.R. Libshits, (spiritual & social)
 A.I. Luschanovsky

Zlochev/Zloczew: M.A. Natonovich

p. 15

Izbica: M.B. Kon

Klodava: E.B. Engelman (spiritual & social)

Kolo: X.D. Zilber

Konin: Ya. G. Lipshits (spiritual & social)

Leczyca: L.  Auyerbakh/Auerbach

Lyututov: Sh. Frouman

Piontek: F. Tsuker

Parzhentsev: X. Vayberg

Poddenbitsy: M. Blyum/Blum

Pyzdry: X.G. Kantor

Prazhka: K. Rotblyum/Rotblum

Skulsk: Iz. S. Levental

Slesin: D.Y. Ferstenberg

Slupca: I.M. Goshteyn

Sompolno: D.B. Fuks

Stavitan: M. Temerson

Sbradz: Sh. Ya. Veynberg

Turek: G.S. Vaksman

Uneev: E. Levental


KIEV PROVINCE

Kiev: N. Ya. Vaysblyat, M.D. Giterman

p. 16

Berdichev:
P.L. Bassovsky
Ya. M. Berman
M.I. Liberberg
M. Ya. Margulis
S. Ortenberg
M.O. Pritsker
I. Rakhman
M.M. Rudnik
M. Stolyar
Tsaddik M.M. Tversky

Bevlaya Tserkov (White Church): G.S. Kopshtik

Vaslkov: D. Kimelfeld, M. Oltanitsky

Gornostay: L.M. Tversky

Ivankov: E. Kovalenko, Ya. M.B. Levitsky

Kelmi: Ya. O. Oppenheim

Makarov: L. Grausman

Malin: Ye. N. Yu. Gokhman, Sh. N. Yu. Gokhman

Makhnovka: M. Kagan

Ploteli: M. Kagan

Radomsyl:
 B. Bregovsky
G. Rapoport
M. Rapoport
Sh. Rapoport

Rozhev: L. Vaysbarg

Ropischev: M.A. Perchinko

Rotmistrovka: S. Olin

Uman: F. Matz

Fastov:
F. Volfman
A. Gusovsky
R. Kligman (public)

Chernobyl: Sh. Sh. Tversky (public), N.I. Shklovsky (public)

p. 17

Chigirin: X.M. Goldshteyn


KOVNO PROVINCE

Kovno:
I. Aronovsky
I.N. Khark
R.I. Shnitkind, Jewish scholar (public rabbi)
M. Epshteyn

Beysagola: M. Olshanitsky, I.B. B. Feygelson

Veshinta: I. X. Trop

Vilkomir: Rubyn

Derbyany: I.A. Aleksandrov

Zhagory: V. Meller, B. Felman

Illok: Sh. Ya. Rabinovich

Kaidan/Kedainiai:
I. Geller
A.I. Kornay
Khassid G. Perlov
L. Rubenchik

Kelny/Cologne: Ya. Oppengeym/Oppenheim

Kovarsk/Kavarskas: S. Kriger, Kh. Rudnya

Kupishki: A.B. Paulson

Masyady: M.I. Levitan

Novo-Aleksandrovsk:
M. Burshteyn,
 A.M. I. Isyemini/Isemini
M.A. L. Ioffe

Novo-Zhagory: L. Ryft

Pikelli: Ya. Vilinetsky

Pompyany: X.L. Kan

p. 18

Ponevezh: I. Sh. Rabinovich

Rossieny:
B.M. Abramovich
A. Sh. Kats
M.X. Soloveychik
M.A. Rabinovich

Slobodka:
M. Epshteyn

Telshi: Sh. P. Berman, I.L. Blokh

Utsyany: B. Ayzenshtam

Siauliai: M.D. Atlas, L.A. Geller

Shidlovka: B. Ya. Levitan

Shkudy: I.R. Govsha/Housha, I. Z. Kaiyelyushnik

Eyragola: Ya. G. Rabinovich

Yanishki: Dzimatroveki/Dzimatrovsky


COURLAND PROVINCE

Mitava/Mitau: G.A. Nurok
Bauska: X.Z. Blokh

Vindava: E.Z. Samunov

Goldingen: S. Dubnitsky, I.A. Tsytron (spiritual & public)

Griva: X. Basov

Illukst: I.A. Dezent (public), A. Shlosberg

Candau: M. Zak

p. 19

Libava/Liepaja/Libau:
X.G. Vilfort
A. Geller
A. Nurek
Ya. M. Depenzon

Pilten: I.M. Litvin (spiritual & social)

Pozelli: N. Kreynes

Subbat: M. Zakher, A.B. Tants

Tukkum: G. Lekhtenshteyn (spiritual & social)


KURSK PROVINCE

Kursk: B.Sh. Bassin (public), Belinky (spiritual & social)


KELETSKAYA/KIELCE PROVINCE

Kielce: M.N. Erusalimsky, rabbinical committee member

Andreev: A. Vaynberg (spiritual & social)

Bodzentin: S.G. Zilbershteyn

Busk: Sh. Goldman

Vlotov (Vlotho??): Sh. Gert (spiritual & social)

Vodzislav/Wodzislaw: M. Ayzenfeld, A.R. Rotenberg

Volbrom: B. Gitler (public), M. Vaynberg

Dzyalotin: B. Kantor

Zharpovets: Gollerman (spiritual & social)

Lelevsk: L.B. Yanovsky

Malogoszcz: Sh. M. Ruzhany


p. 20

Mekhov: Sh. Shayfrukht

Novobozhesk: M.G. Spiro

Olkut: I.P. Galerman, M.M. Rozenshtraukh (public)

Pilica: D. Shidlovsky/Szydlowski (public), P.M. Yustman (public)

Pichkov: S. Rapoport

Protovitsa: M.V. Zavadsky

Skala: I.N. Shtark

Slavkov: Sh.  Zaionts (spiritual & social)

Sokolov: Z.F. Morgenshtern

Gmina Stopnica: I. Shvarts

Checiny: N.M. Fish

Khmelnik: A.I. Silmen


KUTAISI PROVINCE

Sudzhuk: M.M. Elyashvillli


LIVONIA PROVINCE

Riga: I. Kantor, L.Sh. Shneyerson/Shneerson


LOMZYNSKY

Lomza: A.Y. Tsykovich

Vrok: Sh. N. Sh. Miodusser (spiritual & social)

Vizna: V. Atlas


Vasosz: M. Skrablyatsky