Saturday, December 12, 2015

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE (#2)

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE:BIDDERS (#2)
("Vilna Gazette")Auction of city property (for sale by Vilna Land Bank Board):


p.7 (271?)
Rakovatsky (aka Rakhovitsky) Srol-David Sholomov--Vilna
Volfzon Feyga-Khaya Meyerovna--Vilna
Kopelyanskaya Leyba Elyashev & Rokhlya-Leya Leyzerovna (heir pervago?)--Vilna
Kagan Daniil Movshovich--Vilna
Gurvich Shlioma Mordkhelev (heir)--Vilna
Enshteyn Nokhim-Girsh abramovich—Vilna
Shimelevich Girsh Berkovich--Vilna
Koblintsy Zelman Elyashev & Khaya Meyerovna (heir pervago?)
Shakhnovich Yankel Shakhnov--Vilna
Tsunzer Tauba Abramovna (heir)—Vilna
Menke Zhozefina Samuylovna--Vilna

First Auction 11/20/1907; Second Auction 12/13/1907
Rubin Bentsel Yankel-Movshev & Rokhlya Leya Davidovna (heir pervago?)--
Kabachnik Pesya Shabshel-Peysakhovna--Vilna
Rubinshteyn Mikhel Shmerkovich—Vilna
Ginzburg Khaim-Itsek Leyzerov & Basya-Leya Gilelevna—Vilna
Grilikhesy Aron Girshev & Feyga-Mera Benyaminovna—Vilna
Kinkulkin Mariasha Ayzikovna—Vilna
Oyfenbakhi Lev Davidov & Rokhlya Mordukhova—Vilna
Matsy Notel Linmanovich & Estera Motysovna—Vilna
Blokh Movsha-Itska Zyskindov & Leya Shmuylovna—Vilna (heir pervago?)—Vilna
Gelfery Itska-Leybov & Khaya Movshevna—Vilna
Tykotsin Itska-Yankel-Abram Meyerov—Yaroslav, Vilna
Ettinger Yankel Itskovich & Sora-Beyla Khordukhovna—Sinpishki, Vilna