Wednesday, December 9, 2015

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE (#1)

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE: BIDDERS
("Vilna Gazette")


Bidding on city property (for sale by Vilna Land Bank Board):

Sorofei (Soropeya) Vulf Yudelev & Mikhlya Mishelevna-Vilna
Flyaks Khonon Rubinovich (heir)-Vilna
Boyarskiye Movsha Yankelevich & Etlya Shayevna-Vilna
Genikes Girsh Khaimov-Vilna
Parnes Yakov Abramovich-Vilna
Gordonovyachi or Gordonovichi Itsko Abramov & Khaya Yankelevna-Vilna
Ioselevichi Meylakh Mikhele & Khaya Mordkovna-Vilna
Gitel Ovsey Mordukhov (heir)-Vilna
Shur Abram Benediktov (heir)-Vilna
Levinson Abram Shepshelevich-Vilna
Mayzeli Borukh-Movsha Mordukhov & Nekhama Shmuylovna--Vilna
Shoak Vulf Movshev (heir)-Vilna
Rubin Bentsel-Yankel Movshev & Rokha-Leya Davidovna (heir)
Sher Girsh Shevelev-Vilno
Yudelevich Movsha Yudelev-Vilna
p. 6
Volnyan Gerts Girshev-Lukishki (Lukiskes), Vilna
Pupko Vigdor Movshov-Lida, Vilna
Shabad Miryam-Meyer Simkhov (heir)-Vilna
Bleykhman (also Blekhman Movsha Aronov & Malka Abramovna)—Snipishki ?, Vilna
Vayner Vulf Berkov-Vilna
Geguzhinsky Mordkhel Yankelev & Shukhovsky Movsha Zelmanov-Vilna
Arbes Abram Movshev-Vilna
Vofzon Yedadiash Vulfov-Vilna
Anilovich Moisey Isaakov & Tsipa Abramovna-Vilna
Faynberg Zelik Abramov-Vilna
Tsukerman Khaim Movshev-Vilna
Grinberg Nokhman Motysov-Vilna
Notes Rokhlya Borukhovna-Vilna
Rayber Rubin-Movsha Elyashevich (heir)-Snipishki, Vilna
Orzhekhovsky Beniamin Zelikov-Lida, Vilna
Khvoles Musa-Leya Leybovna-Novgorod, Vilna
Kuryany Abel Mordukhov & Khaya Vulfovna-Stefanovsky,Vilna
Rytvo Yankel Shliomov-Snipishki, Vilna
Levich Khaim Davidov & Shkolnik Leya Davidovna-Lida
Kletskin Aron Leyzerov-Vilna