Wednesday, December 23, 2015

1875-1917 ST. PETERSBURG ARCHIVES: JEWISH WOMEN’S BIRTHS

1875-1917 ST. PETERSBURG ARCHIVES: JEWISH WOMEN’S BIRTHS
(Based on information from TsGIA—Central State Historical Archive of St. Petersburg)

The list is found in a table created by Anatoly Chayesh in his article, “Materials on the Genealogy of Jewish Women in the Historical Archives of St. Petersburg”, found at:

http://berkovich-zametki.com/2015/Starina/Nomer1/Haesh1.php

The online list includes names, birth dates, places of birth registrations, archival information.

The birth registration places include:
St. Petersburg, Pozhaystse, Ostrov, Pskov, Pinsk, Riga, Grodno, Dvinsk, Kronstadt, Odessa, Astrakhan, Volkovysk, Borisov, Kovno, Tallinn, Minsk, Sestroretsk, Orsha, Vitebsk, Nikolaev, Kiev, Moscow, Uman, Mogilev province,  & Vilna.

I have only included a partial list of names. Please see the Russian site for complete information. Agulyanskaya Roza Yelevna
Aronson Khana Isaakovna
Aronshtam Anna Ioselevna
Assinovskaya Musya Mendelevna
Bak Lea Zalmanovna
Baton Nadezhda Faybishovna
Baton Sofiya Faibishovna
Benyamynovych Anna Srulevna
Berlin Sulamif (Sulamit??) Meerovna
Bondar Mariya Girshova
Barkovskaya Lidiya Lazarevna
Brik Dora Isaakovn
Brik Revekka Isaakovn
Brinker Lyubov Bentselevna
Britanishskaya Leye Izrailevna
Bromberg Olga Samuilovna-Shliomovich
Brum Zinaida Froimovna
Bykhovskaya Nina Yudelevna-Leybovna
Byhovskaa Sifra Abramovna-Lejbovna
Verzhbinskaya (aka Verzhbitskaya) Fanni Avraamovna
Vesterman Ida Zusmanovna
Volman Vera Itskovna
Geller Ida Yudel-Leybovna
Gelfman Guta Fajbysevna
Gershonovich Tereza MordkhelevnaVulfovna
Gidoni Yevgeniya-Sofya Iosifovna
Girshovich Tamara Girshevna Leybovna
Gruzinskaya Mariya Abramovna-Khaimovna
Gumerer Olga Movshevna
Gurvich Ganna-Leya Yankelevna Davidovna
Guterman Mariya Ioselevna
Dansker Rozalia Moiseevna Isaakovna
Zaychik Fanya Lazarevna
Zarkhi Elena Getseleva
Zarkhi Serafima Getseleva
Zeydman Esfir Isaakovna
Zelkina Ester-Malka Movshevna
Zyelitsyer Raisya Byeniaminovna
Zubzhitskaya Polina Naumovna
Kadyson Elena Mordkelevna