Sunday, December 20, 2015

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE (#3)

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE (#3)
(Oct. 13, 1907)
VILNA LAND BANK BOARD: CITY PROPERTY AUCTION

Bidders:

Trotsky Ilya Isaakovich—Vilna
Trotskaya Estera-Khaya Kalmanovna—Vilna
Mitarnovskaya Rakhelya Matveyevna—Vilna
Zalkind Gnida-Reyza Nakhman-Yudelevna—Vilna
Shuster Zelik Girshev—Vilna
Zhaludsky Benyamin-Yankel Shmuylov
Garby Samuil (Shmuyla-Dovid) & Genya Moseyevy (heir pervagr?) & Gordom Khana-Tauba Moiseyevna—Vilna
Bender Elyash Abramovich-Vilna
Mashin Leya Markovna—Vilna
Yakovzon Zukhel (?) Khaimov-Vilna
Volnyan Gerts Girshev—Lukishki/Lukiskes, Vilna
Novogrudskye David-Girsh Abramov-Itskov & Beylya Shmuylovna-Lukishki/Lukiskes, Vilna
Nemler Shlioma-Abram-Davidov—Vilna
Segal Izrail-Leyba Movshev—Vilno
Krechkery or Krechmery(?) Khononovich & Tema Berkovna—Vilna
Reyt Aron Yefroimov—Vilna
Apatov Berka Shayevich (heir)—Vilna
Kuryatsky or Kuritsky (?) Moysha Leybovich—Vilna
Marshalok Abram-Kalman Rubinovich—Vilna
Tanel Khaya-Dvora Itskovna & Azgudy gitlya Itskovna, Sora Khononovna, & Patiyel Khava & Abram-Movsha Itskovy—Vilna
Rozovskye Girsh Movshovich & Freyda Leyzerovna—Vilna
Duruncha Moisey & Samuil Isaakovy—Lukishki/Lukiskes, Vilna
Elkind Yankel Berkov—Vilna
Veys/Weis Tobias Leyzerovich—City of Vilna
Sokgobenzony Aron-Shlioma Abedev & Khana-Borukhovna—Vilna