Saturday, December 5, 2015

1910 KIEV SOCIETY OF FRIENDS OF PEACE: MEMBERSHIP

1910  KIEV SOCIETY OF FRIENDS OF PEACE: MEMBERSHIP
( “1910 Memorial Book for Kiev Society…”)


Alexandrov MI
Alexandrov Naum Moyseyovich
Ansheles Yu. O.
Berger SI
Brodsky LI
Brodsky MS
Brodsky Ya. S.
Borukhovsky Ya. Ya.
Vaysenbreyt AM
Gamberger AL
Gamberger RM
Galik MA
Goldenberg AI
Gudim Levkovich PM
Gurevich AB
Zelinskaya SN
Zusman SS
Kamensky BI
Kannik DA
Korngold GF
Kel  IB
Kozlovsky BS
Kuzmin Ye. M.
Lurye R.N.
Lurye KL
Polyakov Ya. L.
Polyakov AY
Frenkel Kh. Ya.
Shteyngel Bar. MV
Shpigel IL
Shemet SM
Eykhelman OO