Sunday, December 18, 2016

1913 MOSCOW SCHOOL DISTRICT: INFORMATION ON JEWS ELIGIBLE TO TAKE MATURITY EXAMS & GRADUATE

1913 MOSCOW SCHOOL DISTRICT: INFORMATION ON JEWS ELIGIBLE TO TAKE MATURITY EXAMS & GRADUATE
(CIAM. F. 459, Op. 14, D. 27—Faith Prasolov)

This is a partial list.

p. 1-5


NAME
OTHER INFORMATION
Persits Avraam
Lazarev Institue of Oriental Languages
Vadyayev Gavril
Vyazemensky Zalman –Abram

Ryss Iosil

Sukhotin Zalman-Isaak

Toddes Lev

Ravich Yelena
Vyazma Emperor Alexander III gymn. “outsider”?  (foreigner??)
Berlin Berko
Egoryevsk Male Gymn.
Samosud Ruvim
Vishnyak Avraam
“ –outsider ?-foreigner? (didn’t attend)
Yazvin Mordukh
Yelets Gymn.
Iakhim Suzan
Grigory Shelaputin Gymn. (failed test)
Sklovskaya Sofya
Grigory Shelaputin Gymn.
Gurevich Mikhail
Roslavl Men’s Gymn.
Simen Khaim
Epshteyn Grigoriy-Girsh
Kassatsiyer Girsh
Ryazan 2nd Gymn—crossed out
Nakhimovskiy Faytel
  --Extern
Rapoport Abram-Ber
Tula State Gymn.
Braynin Yakov-Veniamin
Yaroslavl Emperor Alexander/Blessed Gymn.
Veller Roman
Griner David-Leyzer
Leynvandgendler Ioakim
Leynvandgendler Samuil
Tsilman Yankel-Girsh
  --outsider
Ioynoson Aron Izrailevich
Tver Provincial Gymn.
Faynshteyn Yakov Vulfovich
Zilberman Maks Edidovich
Chernyavskiy Pinkhus Abramovich
Lurye Aleksandr Moiseyevich
  --outsider, graduated from grammar school in 1912
Berenshteyn Yeva Yankelevna
Koyranskaya Khaya-Chernya Berkovna
Tipograf Khasha Yankelevna
Zalmanov Note
Tver Realschule--outsider
Lurye Lev
Shapiro Yakov
Tver Realschule
Moiseyev Abram
Smolensk Aleksandrovsky Realschule
Galperin Lev
Levin Avraam
Makhlin Solomon
Pilshchik Viktor
Rozinson Yesil
Senderov Adolf
Sokhor Nakhman
  --Allowed to test without new languages
Bezymenskii Benedict
Nizhny Novgorod Emperor Alexander II Institute –admitted to final exam
Sverdlov Nason
Kreyn Zinoviy
Kaluga Nikolaiv Gymn.
Khazanov Mordukh_Girsh
Mendyuk Constantine (Kusyel)
Karachevsky Male Gymn.
Tseytlin Burka
Poller Shamay
Kolomenskaya mal gymn.
Burunskiy Abram
Kostroma Public gymn.: admitted in the current year for final testing—“Students Gymn.”
Kagantsev Yankel
Levkovich Avrum
Ginzburg Iosif
Moscow 1st Gymn.
Familiant Mikhail
Yagolim Aleksandr
Yanov Goratsiy
Zhirmunskiy Aleksandr
Moscow 2nd Gymn.—admitted to final exam
Strogovich Mikhail
Tonis Adolf
Inber Iosif
Moscow 3rd Gymn.
Forshteter Mikhail
  --converted to Evangelical Lutheranism
Fyurst Leo
Moscow 3rd Gymn.
Govseyeva Alisa-Paulina
  -outsider
Kagan Golda
Kanter Leya-tamara
Monoszon Sarra
Moscow 3rd Gymn.—admitted to additional tests
Shafran Anna
Tsetlin Lev
 Moscow 3rd Gymn.—in Latin
Meychik Boris
Moscow 7th Gym in Memory of Alexander III
Marek Mikhail
Fuks Nikolay

Wednesday, December 14, 2016

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY (#4): Moscow

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY #4: Moscow
 (vol. VI,  SM  Dubnov)
i. 353

1. Beylin AG
2. Belenkiiy PB
3. Velikovskii S. Ya.
4. Volberg PS
5. Vysotskiy DV
6. Gavronskiy BO
7. Gerchikov NV
8. Gots RA
9. Gurevich A. Ya.
10. Dankin NS
11. Kamyunskiy MS
12. Katsnelson AS
13. Kershner AS
14. Levi LM
15. Levin A
16. Levin IO
17. Leshinskiy ME
18. Lurye IM
19. Lurye LA
20. Naydich IA
21. Ravich BG
22. Rozental AS
23. Slyuzberg MB
24. Stolyar LA
25. Uryson IS
26. Fiterman M. Ya.
27. Fuks AL
28. Tsetlin OS
29. Chlenov EV
30. Shlezinger IM
31. Epelbaum IM