Wednesday, December 14, 2016

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY (#4): Moscow

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY #4: Moscow
 (vol. VI,  SM  Dubnov)
i. 353

1. Beylin AG
2. Belenkiiy PB
3. Velikovskii S. Ya.
4. Volberg PS
5. Vysotskiy DV
6. Gavronskiy BO
7. Gerchikov NV
8. Gots RA
9. Gurevich A. Ya.
10. Dankin NS
11. Kamyunskiy MS
12. Katsnelson AS
13. Kershner AS
14. Levi LM
15. Levin A
16. Levin IO
17. Leshinskiy ME
18. Lurye IM
19. Lurye LA
20. Naydich IA
21. Ravich BG
22. Rozental AS
23. Slyuzberg MB
24. Stolyar LA
25. Uryson IS
26. Fiterman M. Ya.
27. Fuks AL
28. Tsetlin OS
29. Chlenov EV
30. Shlezinger IM
31. Epelbaum IM

No comments:

Post a Comment