Saturday, December 10, 2016

1922 MOGILEV MELAMED

1922 MOGILEV MELAMED
("History of Mogilev Jewry: Documents & People", Book 2, Part 1)

p.130
Name & Age (?):
Shaya Gilelev Kagan—58
Yankel Khaymov Rubin—52
Ayzik Vulfovich Roginkin—65
Khaim Gilelev Mirer—64
Meyer Lipskiy—68
Shalom Mikhel Izrailskiy—51
Abram Itska Lipkin—65
Shaya Vulfov Klebanov—72
Khaim Gurevich—45
Elya Leyzer Simonov  Evelev Tresler—60
Shevel Itskovich Basin—39
Leyzer Zalmin Abel Drabkin—54
Mendel Leybovich Bas—52
Zalman Khanutin—74
Nesanel Benyami  nov (? Known as?) 
Grobovshchiner—32
Shimon Livshits—18
Khaim Moiseyevich Grif—62
Gamshey Leybov Epshteyn—52
Noson Beynosov Pevzner—67
Iosif Girshev Shulman—53
Shleyfer—68