Sunday, February 1, 2015

1901 Trading Companies Handbook

1901 Trading Companies Handbook (Russian Empire)—Manufacturers, Grocers, Haberdashers
p. 17
                                    Akkerman, Bessarabia
Gershman Z.B., Gutnik Br., Kreyzberg, Sheynberg M.---Manuf.

Aynbinder A.N., Litvin—Haberd.

Feygin L.M., Shteynberg B.M., shteynberg I.B.

p. 646/i. 340
Zegevold (Sigulda) Latvia
Borman, Grinberg E.

                                    Zelva --Hrodna, Belarus
Levin Sh. Yu.
Lev N. E.

p. 676/i. 355
                                    Igren, Dnepropetrovsk
Drevin G. Sh. , Levin, Mogilevsky G.M.---Manuf.

Ginzburg,  Eskin, Br., I. R. & G., Wernig/Vernigov, Ginzburg G. Sh., Yufe I.B., Karman, L., Eskin

p. 673/i. 353
                                    Ivianiec/Ivyanets, Volozhin, Belarus
Abramson A., Galperin E., Mordukh_, A., Rubnshteyn M., Rubnshteyn O., Rezink (Reznik??)  I., Shapiro Z.,Shapiro I.