Tuesday, March 24, 2015

1859 ODESSA MERCHANTS (#1)

 1859 LIST OF ODESSA MERCHANTS (#1)The list was published in Russian in 1859 and follows the general order & style of the Russian alphabet. 
(To Be Continued---this is a partial list, so far)

LAST NAME
FIRST NAME
p. 1

Abramov
Isaak
Abramov
Yakob
Abramov
Adolf
Avich
Simcha-Ayeyba
Aga
Saduk
Agapchanov
Eliazar
    Litsky [sic]
Gersh
Azbel
Anzik
Akort
Ilya
Akort
Osip
Aksenfeld
Izrail
Albert (Spektor)
Srul
Aronovich
Moshko
Ashkenazi
Mozes
Anchelevicheva
Rukhlya
Ancher
Nison
Aptekar
Borokh
p.1

Baydak
Leyba
Bakal
Leyba
Bakal
Abram
Bakal
Mordkhay
Balakhovsky
Gershko/Hershko
Balin
Shulim
Balter
Nison
Baratz
Moyyeey
Bardakov
Yakub
Barzhansky
Abram
Barsky
Geynrikh/Henry
Bardak
Yakub
Barmas
Solomon
Baumfeld
Moses/Moisey
Beyer/Beer
Marcus
Becker/Bekker
Abram
Bell
Abram
Belman
Maiopko ??
Berke
Herman
Bernshteyn
Ilya
Bernshteyn
Simon
Bernshteyn
Yakov
Berkh
Rukhlya
Berenshteyn
Genrih/Henry
Bertenzon
Gamshey ??
Bilet
Duvid
Baik
Iosif
Baintz
Sura
Bogdanov
Berko
Borzhansky
Shulim
Bonom
Zhul (Jules?)
Bosis
Hershko
Bokhover
Mozes
Breyburt
Shlyuma
Breyburt
Peysikh
Briger
Solomon
Brodsky
Izrail
Brodsky
Moisey-Gersh
Brodskaya
Reyza/Raisa
Bronshteyn
Feliks
Brusilovsky
Itsko
Bukovetsky
Iosif
Bulek
Abram
Burda
Zus
p. 2-3

Vaynberg
Iosif
Vaynberg
Mikhsl.
Vayngurt
Yukel
Vayngurt
Afam ??
Vaynshteyn
Srul
Vaks/Wachs
Mozes-Mikhel
Valtukh
David
Valtukh
Isaak
Varshavskaya/Warsaw
Ester
Vakhtel/Wachtel
Yudko
Valtukh
Genrih/Henry
Veynberg
Isai
Veynberg
Yakov
Veysberg
Mordko
Veytsman
Ben
Veltman
Borokh
Weigel/Vigel
Volf
Vinokur
Mordko
Vilents/Wilentz
Etsekhel
Vilents/Wilentz
Binya
Voltko
Samson
Voltko
Izrail
Volfzon
Herman
Vurgaft
Mordko
Vulf
Ruvin
Vuilkh
Mordko
Vulikh
Berko
p. 4

Gais
Yakov
Galbershtam
Volf
Galperin/Halperin
Mikkhel Gersh
Gandler/Handler
Shima
Gary/Gari
Yakov
Gvozdanovich
Yakov
Gebenshtreyg
Moisey
Geller
Leon
Geller
Moshka
Gertenshteyn
Moisey
Gertsenshteyn
Yuahim
Gertsenshteyn
Aron
Gertsenshteyn
Leon
Geller
Iosif-David
Gertsenshteyn
Srul-Abram
Herman
Yakov
Gershenzon
Abram
Gessen
Yudka
Gershkovich
Beyrish ??
Gidu_d
Leon
Gitis
Ili (Elias?)
Gefter
Yakov
Gefter
Falik
Glantz
Moshko
Glantz
Leyba
Gekht
Mindlya/Mindl
Gekht
Leyba
Goldenberg
Mendel
Goldenberg
David
Glodshteyn
Lev
Goldshteyn
 Nodka
Goldshteyn
Julius/Yuliy
Goldshteyn
Yuna (Jonah?)
Gold
Abram
Goldenveizer
Yakov
Gom
Esfir (Esther?)
Gorokhover
Mozes
Gorinshteyn
Leyzor
Gofman/Hofman
Volf
Gohboym
Weigel
Granik
Leyzor
Granik
 Khaim
Greydinger
 Leon
Grinberg
Itsko
p. 5

Grosman
Ignaty
Gurovich
Mishulim
Gurovich
Samuil
Gurovich
Cupa (Cipa?) Rivka
Grudski
Srul
Gruber
Solomon
Davidov
Avraam
Davidov
Yankel
Derblikh
Ozias
Derblikh
Moisey
Derblikh
Simon
Dizhe
Khaim
Dorfman
Khayka
Driz
Khaim
Dron
Lyudvig