Saturday, March 28, 2015

1859 LIST OF ODESSA MERCHANTS (#4)

1859 ODESSA MERCHANTS (#4)

The list was published in 1859 in Russian Cyrillic. Appearing below is a partial list.
(to be continued)


LAST NAME
FIRST NAME
p. 7

Kopelman
Isaak
Kosteks
Zhul (Jules??)
Korbas
Zelda
Koretsky
Yeremey (Jeremy/Jeremiah?)
Kofman-Fishel
Zelman
Kofman
Yankel
Kofman
Geynikh
Kofman
Abram-Ber
Kohler
Geirikh (?)
Krapivin
Gavriyl
Krasnoselsky
David
Krasnoselsky
Aron
Kravets
Shmerko
p. 9

Lyulka
Gerts
Lyulka
Samuil
Mak
Borokh
Mangubi
Sara
Mangubi
Vorokh (Boruch??)
Mangubi
Yusif
Markom
Semen
Margulis
Abram
Margulis
Srul
Margulis
Mozes
Margulis
Solomon
Margulis
Volf
Marguleva
Rivka
Markinzon
Shimon
Marshalkovich
Khaim-Yuakhim
Mendelevich
Pinkus
Mendelevich
Srul
Mintzes
Perl
Mintz
Aron
p. 13

Sikor
Moshko
Sosin
Isaak
Sosin
Benya
Soron
Adolf
Spira
Reyza (Raisa??)
Spira
Yakov
Spira
Mozes
Spira
Abram
Spivyakov
Khaim
Srebrenny
Meyer
Stamatin
Osip
Tanenbaum
Yudka
Tarnopol
Yuahim
Tauber
Samuil
Teplitsky
Yankel
Teplitsky
Aron
Tetelman
Berko
Toper
Isaak-Itsko
p. 15-16

Tsarinin
Miron
Tsverdling
Samuil
Tseyner
Yankel-Meyer
Tseyner
Khana
Tseyner
Itsko
Chatsky
Zeylik
Cherkes
Shulim
Chernikhov
Yankel
Chyazhik
Shlyuma
Shapir
Mikhail
Shapir
Shlyuoma
Shvartz
Reshna (?)
Shvartz
Bernard
Shvartsman
Khaim
Shestopal
Monashko
Shestopal
Meyer
Shestopal
Bena
Shechter
Khaim
Schechter
Khaim
Shiller
Abram
Shlerman
Tsitra
Shmulevicheva
Dintsa
Shokin
Kuzma
Shortan
Yusif
Shpiegel
Yankel
Shrayman
Moshko
Shteyngardt
Adolf
Shteyngardt
Genrikh/Henry
Shteynberg
Meyer
Shteynberg
Volf
Shteynfinkel
Heshel
Shteyn
Kolel
Shtifelman
Moshko-Khaim
Shuleminsky
Roman
Shumbroyt
Hershko
Edelberg
Volf
Edelshteyn
Aron
Egiz
Shelemet
Eliash
Mark
Elshan
Eloka (Elokim??)
Engelgardt
Khaim
Erak/Arak
Yusif
Ehtenshteyn/Ekhtenshteyn
Don
Yakobshtam
Leopold
Yaroshevski
Ios.
Yaroshevski
Moshko