Friday, October 9, 2015

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#4A)

1906 VILNA: 2nd PRECINCT VOTERS LIST (#4A)
(1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election)

This is only a partial list of names beginning with “B”. Any errors or omissions are mine alone.


VOTERS’ LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 8

Babash
Borukh Yudelevich
Baver
Sholom Movshovich
Badakovsky
Izrail Nokhimovich
Bakshta
Yankel Zelmanovich
Baltin
Moisey Leybovich
Baltupsky
 Ovsey Nokhumovich
Balbrinsky
Tsalko Mendelevich
Baltekaklis
Abram
Baltuspky
Ovsey Mikhaylyuvich
Balshem
Iosef Ayznkovich
Bankovsky
Moisey Aleksandrovich
Baranovsky
David Vulfovich
i. 9

Baranovsky
Iosel Davidovich

Fayvu*  Leybovich
Baran
Vulf Khaimovich-Berkovich
Gerts Kivelevich

Zakhar Lipmanovich
Mordukh Girshovich
Barevich
Samuil Taykhelevich
Barik
Iosel Movshovich
Barilko
Nosel Vigdorovich
Barit
Abel Sholomovich
Barishnik
Sholom Yankelevich
Yankel Girshovich
Barlishov
Meyer Faivushovnich
Basel
Mikhel Davidovich
Basist
Abram Bentselevich
Bass
Khaim-Yusel Zelmanovich
Bostonsky
Berel Yudelevich
Bastomsky
Venyamin Yudelevich
Izrail Yudelevich
Buyer
Tsalko Khaimovich
Bashist
Abram
i. 10

Begak
Shmuel Mordukhovich
Yankel Mordukhovich
Bezprozvaniya
Aron Kopelevich
Bezprozvanny
Yankel Abramovich
Beker
Iosel Nokhimovich
Semen Moiseyevich
Movsha Abramovich
Semen Moiseyevich
Shlyuma Khononovich
Bekker
Gerts Gertsovich
Bek
Ayshel Ioselevich
Girsh Yuselevich
Girsha Shimelevich
Bengis
Movsha Shmuyelevich
Bendel
Abram-Movsha Yankel-Khatskelevich
Benner
Shmuyel Movshovich
Bensky
Izrail Movshovich
Leyba Movshovich
Leyzer Meyerovich
Benkovich
Itsko Davidovich
Berger
Simcha Movshevich
Berenshteyn
Gavriil Berkovich
Berkman
Natan Davidovich
Nosel Davidovich
Samuil Shlyumovich
Mikhail Vulfovich
Berkovich
Abram Abramovich
Zorakh Leybovich
Khaim Yuakimovich
Zelman Khonovich
Berlin
Zelman Khonovich
Bernadik
Khaim-Shmuyel Itskovich
i. 11

Bernshteyn
David Shimelevich
Izrail Izrailevich
Kalman Gitelevich
Itskovich Izrailevich
Bertanovky
Shmuylo Leyzerovich
Ber
Yankel Orelevich
Beskin
Meyer Yuselevich
Nokhim Berkovich
Betilbeker
Abram Sholomovich
Beygel
Movsha Itskovich
Beykenshtadt
Girsh Rafailovich
Beyrak
Lipman
Beyrakh
Movsha Rubinovich
Binkovich
Elyash Yevelevich
Birzhovich
Shmuyel Leyzerovich
Birzhovsky
Ovsey Peysakhovich
Birzovich
Abram-Berko Leyzerovich
Birtun
Ovsey Vulfovich
Blat
Leyzer Khaim Meyerovich
Blakhman
Girsh Notelevich
Blekher
Izrail Meyerovich
Blinder
Zelman Shmuylovich