Sunday, March 12, 2017

1923 REVEL COMMUNITY MEMBERS (#1)

1923 REVEL COMMUNITY MEMBERS (#1)

Estonian Archives: “List of Members of the Community” TLA.1387.2.9; 1923-1923

The address, while in the original, is not included here.p. 3
Ayzenshtadt Grigori
Ayzenshtadt Polina
Abramson  Girsh
Abramson Ella
Abramson Maks-Mend.
Abramson  Tsipora
Abramson Abram
Abramson Abel
Abramson
Aronovich  Yankel
Aronovich  Fanni
Abramovich Reyze
Amitan Abram
Amitan Khanka
Aleksandr Mira
Aleksandr Meer
Aronshtam Beniamin
Aronshtam Zhenni
Aronshtam Meri
Aronshtam Rashel
Abramsky German/Herman
Aronson Naum
Aronovich  Tsilla
Aronovich Leiser
…….Daniel
Aronovich  Fenya
Aronovich Base
Aronovich Shmuel
Aronovich  Etel
Altmark Ekhiyel
Asnovich Leyb
Asnovich Tsilla
Asnovich Movsha
Asnovich  Maryasha
Asnovich Isroal
Asnovich Nisen
Asnovich Miriam
Abramson Sara
Abramson Khane
Aronovich Fayvem
Aronovich  Eydel
Aronovich Shmerl
Aronovich Marta
Abramson Peretz
Amitan Isay
Altmark Zorokh

p. 4
Buras Meer
Butas Khaya
Berkovich Tsira
Blyumberg Mendel
Blyumberg Berta
Brisk Herman/German
Brisk Isaak
Brisk Gilda
Bovshover Zisk.
Bovshover  Rakh.
Blekhman Raf.
Belchikov Bor.
Belchikova
Belchikov Vulf
Byaik Moisey
Byaik Lyutsiya
Brin Khaye
Belostotskiy Sam St.
Belostotskiy Is.
Belostotskaya Lyuba
Belostotskiy Ven.
Ballak Bentsyun
Ballak Rive
Belostotskaya An.
Ballak Yuliya
Bentsovich Isaak
Bik Dav.
Bik Rakh.
Blekhman Mozes
Blekhman Revekka
Blekhman Yette
Berkovich Issak
Bruk Lazar
Bezprozvannaya  Tsipeb.
Bezprozvannaya B.
Bezprozvannaya Yu.
Bezprozvannaya
Bezprozvannayy K.B.
Brisk Riva
Borovik Mordukh
Borovik Sheyne
Berkovich Yus.
Berkovich Roza
Benenson Mariya
Brashinskiy Yus.
Brashinsky Yus.
Brashinskaya Anna
Brashinskaya Feyga
Brashinskiy Ven.
Balonova Anna
Balonov Borukh
Blekhman Abram
Brenner Gersh
Brenner Anna
Laushild Liba
Blyumson Marta
Blyumson Sara
Bezprozvan. Sam
Bezprozvan. Bassheva
Baron Konst.
Baron Olga
Baron Aleks.
Baron Izabella
Baron Yelena
Balkin Lemma
Berkovich Frida
Berkovich Zhenya
Berkovich Mois.
Bik Mois.
Bgin Mikhel
Bgin Sara
Bgin Ella


To Be Continued

No comments:

Post a Comment