Wednesday, March 15, 2017

1913 KAMENETZ PODOLSK: BUSINESSES (#2)

1913 KAMENETZ PODOLSK: BUSINESSES (#2)
 (1913 Business Directory)


p. 907
         Grocery & Food Supplies:
Adesman Yankel, (Skalinskago) ; Akselrud Yank. Ioc., (Lekhtman)

Bakaleynik Perlya Duvid. (Vikla); Balondinsky Iv. Mois; Beker Khaya (Kaplun); Bekman Khaim Mordk. (Lasta); Berenshteyn Sura Leyzor (Polskiye-Filvarki, Dorozhinsky); Blitstein Ita Ioc. (Yavorskago); Blitsman Ushert Mot. (Levenzon); Blushteyn Mendel Ikhil. (Mitsovskago ?); Braunburg Ink. & Shapochnik Yus.; Broyt Rivka Meyer (Istanbul); Brongold Motlya Alter. (Polskiye-Filvarki); Bryk Itsko-Ayzik Usher. (Akkerman); Belits Duv Moshk. (Oksmana), Belits Ilyash-Abr. Yud. (Bronshteyn)

Vaynboym Zlata (Akkerman); Vayntrub Shifra Moshk.; Vayntsap San Shulim (Filvarki); Vaysman Rukhlya Simkh.; Vassermann Ester Shoyel.; Vatenmakher Khuna Mendel. (German); Volfenzon Pin Mordk. (Polskiye-Filvarki); Volfenzon Khaim Mord.

Galsinskiy Shlyuma Froim (Lyuby.); Ganitskiy Khaim Ayzik.;Gladshteyn Genya Abr.; Gluzkater Tuba Ioc. (Muratovich); Gluzkater Gudya Sukher. (Shafirshteyn); Gluzman Pesya Yud. (Dobrovolsky); Gluzman Sheyva Aizik. (Shroyberg); Gluzman Yank. Iser. (Zaydman); Goldenberg Malka (Bronshteyn); Goldenberg Sura Leyb. (Kleyman); Gordynskaya Nat. Al. (Gorodskoy bashni.? City Tower?); Grinberg Moshke Yank. (Feldshteyn).; Groysman Elya Gershk. (Novakovskago)

No comments:

Post a Comment