Wednesday, March 29, 2017

1871 Minsk Provincial News: List of Jews

1871 MINSK PROVINCIAL NEWS
#2, January 9, 1871

(Documents of the National Historical Archive of Belarus—Dedicated to the 175th Anniversary of the Publication “Minsk Provincial News”)

Statement (1870)---List of Jews

         Minsk
Trul Itsko Yankelev
Erelman  Leykher Shmuylov

         Neume__go (?)
R__skiy Movsha Zalmanov

         Borisov
Minkov Abel Minov
Meza Gershon Gdals__
Zy__miv Beniamin Leyzorov

         Bobruisk
Katsnelsonov Rasa Itskov
Erenburg Zalman Srolev
Luria Girsh Shendorov
Dnorkn__ (?) Vulf Nokhimov
Faytelson Yankel Mendelev

         Pinsk
Pomerints Meyer Itskov
Digon Itsko Moysyev

         Mozyr
Bergman Zalman Abramov

         R__tska (?)
Fey__nberg Gerts Litmanov

         Slutsk
Maiov__tskiy  (?) Nevakh (?) Itskov
Fi__ Yussl Abramov

No comments:

Post a Comment