Saturday, December 9, 2017

1870-1918 RUSSIAN EMPIRE (Jewish) LANDOWNERS

1870-1918 LANDOWNERS OF THE RUSSIAN EMPIRE & THEIR ESTATES

This is a partial list. There is no additional information about these individuals.i.1-2
Abragamov Movsha Abbovich
Abragamov Moisey Abovich
Abramov Ivan Abramovich
Abramov Iosif Abramovich
Abramov Isaak Ioganovich
Abramova Khai-Miny Palteva
Abramovich Ayzik Leyzerovich
Abramovich Gersh Leyzerovich
Abramovich Mina Davidovna
Abramovich Reveka Davidovna
Abramovich Sofya Solomonovna
i.4
Aga Altyn Moiseyevna & Yakov Davidovich
i.5-6
Agranovich Meyer Abram-Yankelevich
Agranovich Stisya Mirelevna, Lala Shlioiovna, Iudes Ioselevna
Ayzenberg Abram Ayzikov
Ayzenshtat Avraam Samoylovich
Ayzenshteyn Moisey Fodorovich
Aynberg Zakhariy Menakhimovich & Sosya Ruvimovna
i.7-8
Akubzhanov Lazar Borisovich
Aladzhev Lazar Ivanovich
Alakhverdov Akop Moiseyevich
i.9-10
Aleksandrov Iakov Moiseyevich
Aleksandrov Yakov Moyseyevich
i.11
Altzshcher Mordukh Shlemovich-Vulfovich
i.13-14
Albrekht Abram Abramovich
Alperna Ovsey Daniyelevich
Altshuler Berko Pinkhusovich, Reyza Leyzerovana
Amashist Iosif Avrumovich
Amnuyel Mendel Leybovich
Amchislavskiye Mariya Borisovna & Mark Savelyevich
Amchislayevskiy Yakov Lvovich
i.15
Andriyevskiy Avraam Nikolayevich
Andriyenko Nikolay Abramovich (Avramovich)
i-19-20
Antselevich Mordukha Izrailevich
Aranovich Sara Moiseyevna
Aranovich Solomon Aronovich
Arest Leyb Davidovich
Ariyevich Ginda Khaimovna
i.21-22
Arinishteyn Emmanuil Borisovich
Aronovich Moisey Isaakovich
i.23-24
Arshanskiy Ilya Isaakovich
Asaba Moshe Davidovich
i.25
Babayeva Altyn Borokhovna
Babayeva Sarra Abramovna

i.688-89
Yavits Sura-Leya Mendelevna
Yakovenko Avraam Vasilyevich
Yakovenko Moisey Yefimovich
i.690
Yakorovich David Gilelevich
i.691
Yakubovich Vulf Isaakovich
Yalovoy Samoylo Avramovich
i.692
Yalovyye Vladimir, Mefodiy & Samoil Avraamovich
Yampolskiy  Yakov Abramovich
Yampolskiy Berka Leybovich
Yankelevich Yeva Aronovna
Yanovskaya Sima Moiseyevna
i.693
Yants Benyamin Davidovich
Yantsen Abragam Geynrikhovich
Yantsen Abram (Abragam) Yakovlevich (Yakubovich)
Yantsen Genrikh & Abram (Abragam) Yakovlevich
i.694
Yantsen Frants & Abram Abramovich, Konelius
Yantseny Genrikh & Abram Yakovlevich
Yan David Genrikhovich
Yarin Olga Davidovna
i.695
Yasin Abram-Yesel Davidovich
Yatovts Solomon Moiseyevich
i.97
Yatsenko Moisey Mefodiyevich

No comments:

Post a Comment