Tuesday, December 5, 2017

1905 VILNIUS PROVINCE: AUCTION OF CITY REAL ESTATE

1905 VILNIUS PROVINCE: AUCTION OF CITY REAL ESTATE
Board of the Vilenskaya Zemelnago Bank: Auction for Urban Real Estate in Vilnius Province

*Durunch—also on the 1905 Vilensk Regional Court Jury Duty list 

This is a partial list; to be continued at a later date.

OWNERS’ NAMES
CITY LOCATION
MISCELLANEOUS
p. 5-16


Arbes Abram Movshev
Vilno

Anilovich Moisey Issakov & Tsipa (?) Abramovich
Vilno

Anatov Berko Shayevich

heir
Boyarskiye Movsha Yankelevich & Etlya Shayevna


Bart Sholom Yankelev

heir
Bakhrkh Khana-Mina Elyashevna


Veveri Khatskel Girshev, Merka, Enta-Rivka, Slavka & Girsh Khatskelevy


Volfzon Feiga-Khaya


Volpyan Gerts Girshov


Veyner Vulf Berkov


Volfzon Edaliah Volfov


Vilkovyskiye Khevel & Shebshel Girshovich


Vizner Dvora Itskovna


Volnyan Gerts Girshev


Veiss Tobias Leyzerovich


p. 6 (i.229)


Gurvich Shlyuma Mordkhilevich


Geguzhinskiy Mordkhel Yankelev & Shukhovskiy Movsha Zelmanov


Ginzburg Khaim-Itsko-Leyzerov & Basya-Leya Gileleva


Grilikhesy Aron Girshev & Feyga-Mera Benyaminovna


Gelfery (Gelfer?) Itsko Leybov &Khaya Movshevna


Garby Samuil (Shmuyla-David) heir & Gena Moiseyev & Gordon Khana-Tauba Moiseyevna


Gorodishchi Rasha-Shimel-Kadysheva, Rubin & Beylya-Yenta David-Movshovy


Gurvich Itsko Gershanovich


Gefen Shepshel Nokhimov


Daykhes Movsha-Itsko Meerovich


Dzentselskiy (Zenzelovsky?) Movsha-Yuselevich

heir
Durunchi/Durunch Moisey* & Samuil Isaakov

Moisey--tradesman
Develtov Berko Shimelev


Zhaludskiy Benyamin-Yankel Shmuylov


Kalmanovich Zelik Falkov

heir
Kopelyanskiy Leyba Yelgov

heir
Koblintsy/Koblints Zelman Elyashe_& Khaya Meerova (heir)


Kulkesy Yankel Shlemovich & Merka Leybovna


Katslan Venamin Grigoryev

aka. Bentsel Girshovich

No comments:

Post a Comment