Sunday, January 3, 2016

1907 Lithuania Voters List: State Duma Elections--LIDA

1907 LITHUANIA VOTERS LIST:  STATE DUMA ELECTIONS--LIDA

**Unfortunately, the city’s name was cut off during digitizing: "2nd Congress of the city of _____", Perhaps one of you can let us know what it might be--Iebip???This is only a very partial list of voters.

NUMBER
SURNAME
FIRST/PATRONYM
1164
Eisiskes or Eyshishskia
Khaim
1166
Eydelshteyn
Akhriel/Ahriel Yuselovich
1167
Eyshnshsky
Yudel Shebshelev
1168
Shmuel Mordukhov
1169
Epshteyn
Shlyuma Itskov
1170
Gutel Mikhelev
1171
Yudel Oserovich
1172
Emes
Yudel
1173
Einstein (?)
Ayzek
1174
Yucel
1175
Yukhnoinch  (?)
Dovid Leybov
1177
Yurkansky
Khaim-Yusel Aronov
1178
Yudelevich
Shlyuma Gesslev
1181
Yanovsky
Shmuyel Nokhnmov
1182
Yasinovsky
Ovsey Yelyev
1183
Yankelevsky
Leyzer Girtsev (?)
1184
Yantsen
Shimeyl Mogilev (?)
1185
Yanchuk (?)
Shlyuma Mordukhok
1186
Yasinovsky
Shmuylo Gdalev
1187
Samuil Itskov
1188
Yanchuk
Avraam Mordyukov
1189
Yantsen
Shimeyl Abramov
1190
Yablonsky
Meyer Yudelev