Saturday, January 16, 2016

1908 Oshmiany/Ashmyany: Jewish Homeowners Authorized to Vote (#2)

1908 Oshmiany/Ashmyany: Jewish Homeowners Authorized to Vote #2

Gurvich Haim
Golub Zelik
Gitlis Berko
Golemov Izraman
Grun Abram Leybo_
Grodzenskey Movsha
Gertner Khaya
German Itsko Yeliyev
Golembo Inkel Shmuilov
Grun Movsha
Gertner Yudysa Itskovva
Geyman/Gaiman Yuliya Abelev
Gershator Shlyuma Gertsov
Ginitser Abram
Ginitser Leyb Abtamov
Ginzburg Yeliya/Elihu
Gurvich Itsko Yankelev
Gurvich Meyer Movshev
Grup Nisel Berkov
Grup Yudel Vulfov
Grup Kushel Vulfov

Deul Yusel Berkov
Deul Abram Berkov
Deul Movshi Yevnovicha
Deul Yevno Mendelevich
Dolishever (?) or Dolmshever (?) Leyb Yuselev
Danyushevsky or Danyushensky (?) Shlyuma Girshev
Deul Itsko Mendeleev
Danyushevsky David Mikhelev
Duel Berko & Gita
Davidson Yevsey Leybov
Dolishevery Girsh & Ester

Eselsona or Kselsona (??) Yusifa-Yelii Abramovia