Tuesday, January 5, 2016

1870 VILNA: RECRUITS (#1)

1870 VILNA RECRUITS (#1)

Jewish Men Who Were Called to Serve in the Military


Abram Khaimovich Kurichkes
22
Taihel (?)  Khaimovich Kurichkes                  
20
Germon Mordukh Shmulevich Mov_Movin (?) Strakin
23
Mordukh Shmuyelyuvich-Movshovich Strakin
22
Kalman Beniamin Yerukhimovich V_lyuber
21
Germon Auyerovich (?) Radin
27
Girsh Abramovich Itskovich Kinkulkan
28
Vulfe Abramovich Ginzberg
29
Movsha David Zuslmaiovich Kats
20
Yusel Movshovich Ayzin
24
Gotlib Peysakhovich Shlofrok
29
Leyyer Yuselyuvich Pekler
26
Leyba Yuselyuvich  Pekler
23
Movsha Leybovich Pu__
28
Meyer Leybovich Pu__
21
Faivish Leyba Movshovich (or Moviovich) Kinkulkin
25
Yaikel (Yankel?) Lipmanovich Kinkulkin
27
Itsko  Lipmanovich  Kinkulkin
23
Abram Mikhaylovich Vladeyet (?)
28
Mordukh Vulfovich Geseliovich
29
Yusel M-li-vich Gordon
28
Vulf Konelyuvich (?) Mayel (?)
29
Khatskel Konelyuvich (?) Mayel (?)
26
David Yusel Mordukhovnch Peskin
20
Nokhim Mordukhovnch Peskin
28
Khaskel Leizerovich Parason
28
Zuyeman (?) Yankeliovich Kats
28
Zelman Leybovich Vulkin
27
Zelman Aizikovich Kaplan
22
Movsha Kaplan Abramovich Griner
21
Fayvish Sholomovich Kener
24
Girsh Sholomovich Kener
27
Khaim Itskovich Sheskin
21
Khaim Itsko Abramovich Davidovich Nemzer
23
Nakman Ovseyuvich Rubin
21
Yankel Izraelyuvich Segal
28
Idel Leibovich Alanchinsky
27
Ariya David Leybovich Alanchinsky
26
Shlyuma Leybovich Alanchinesky
21
Meyer Leyba Movshevich Zarkhi
23 (or 28)
Itsko Lipman Koplyuvich Yudelyuvich
21
Noakh Berkovich Korisky
27
Shimel Berkovich Korisky
24
    

Azriel Nokhnimvich Tsalkin
21
Gersh Ovleyuvich Kats
26
Shlyuma Leyyerovich Kats
24
Berk__ Yer_yuich Luriy
21
Vulf Mordukh_ich Yilkhiner (?)
20
Abram Itskovich Mesnichk
25
Sholom Yudelevich Lavarishek or Lavarishen
21
Elyukim Yudelevich Lavarishek or Lavarishen
20
Itsko Itskovich Evart
20
(TO BE CONTINUED)