Saturday, January 9, 2016

1907 Vilna: Property for Sale (#4)

1907 VILNA: PROPERTY FOR SALE (#4)
(Oct. 13, 1907)

List #2 http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/12/1907-vilna-property-for-sale-2.html


VILNA LAND BANK BOARD: CITY PROPERTY AUCTION: BIDDERS

Katsenelenbogen Itska-Movsha Lovelev:Vilna
Kotany or Cotonous Abram-Elyashevich & Khana-Feyga Perets-Shmuilovna:Lukishki/Lukiskes Vilna
Devietov Berka Shmelev:Vilna
Iogikhesy Paul & Lev Shmuylovy:Vilna
Mitarnovskaya Rakhelya Matveyevna:Vilna
Podzelver Beylya Shliomovich:Vilna
Dayhes Movsha-Itsko Meerovna:Vilna
Feygenzony Samuil Solomov & Nina Notelevna—Vilna
Sheynyuk Shlioma Develev:Vilna
Belovitski Ovsei Shliomovich:Vilna 
Levenson Yankel Shliomovich:Myslevichi, Vileyka