Tuesday, January 12, 2016

1908 Oshmiany/Ashmyany: Jewish Homeowners Authorized to Vote (#1)

1908 Oshmiany/Ashmyany: Jewish Homeowners Authorized to Vote #1Abelevich Khana Movshevna
Arlyuk Notel Abramov
Abelevich Masya Meyerovna
Armok Mordukh Beykason or Beyvason or Bey_ason??
Abt Khaya-Golda Morduzhovna
Armok Zelman
Armok Leyb Meselev
Abelyuvdch Abram
Abelyuvdch Meer
Agnista Vulfa Mas_

Bogad Abram-Itsko Movshev
Blokh Leyzer Movshev
Baran Khaim Shmuylov & Reyza
Vlekher Sana
Brun Khaya-Basya
Brun Mordukh Noselevich
Budgard Bend_ _ Leyzerov
Baran Ovsey Oryuvich
Baran Meyer
Baksht Shmuy Zorukhev
Beker Leyzer Shlyumovich
Borukhovich Ovsey
Blokh Yusel Leyzerov
Bekery/Becker Abram Shlyumov & Khana
Baran Movsha Linmanov
Baran Khaim Shmuylov
Beker Yusel Noselev
Baksht Abram
Beytsel Mordukh G_r_iyev
Baksa Rafaila Samsonova
Baksa Yudelya