Friday, September 9, 2016

#1 1907 SOCIETY FOR SPREAD OF EDUCATION: Kiev CityMEMBERS & DONORS
i. 5
Abragamson AA, engineer
Agroskin AI
Adamov ZM
Aizenberg MA
Aizenshtein ML
Akivison CI
Akselrud Ya. S.
Aleksandrov MI, doctor
Alperovich KL
Antik BE
Apshteyn LM
Apshteyn TM
Arenshteyn ZI
Arenshteyn HB
Ashkenazi LV

Babinskiy ID
Babinskiy, doctor
Balabanov AS, doctor
Balakhovskaya-Davidova TG
Barats VG, doctor
Barats GM
Barats LG
Benderskiy LA
Benderskiy IA
Benyash MG
Berenfus NG
Berenshteyn IB
Berliner AF
Berlinrut DM
Bernshteyn AB
Bernshteyn AI
Bernshteyn EL
Bisk SM
Blankman DM
Blankman P
Blank LI
Bogrov GG
Bodik A. Ya.
Bodik M. Ya.
Bondarevskiy GA
Boskis
Braslavskiy PI
Bregman IG
Bregman ML
Breyterman AM
Breytman AS
Brodskaya AO
Brodskaya EM
Brodskaya ML
Brodskaya Z
Brodskiy Al. O.
Brodskiy Ar. O.
Brodskiy LI
Brodskiy MM
Brodskiy MI
Brodskiy MS
Brodskiy M. Ya.
Brodskiy PV
Brotman KI
Brotman S
Buzhanskiy LF
Burshteyn AO
Burshteyn M. Yu.
Bykhovskiy AI
Bykhovskiy GB
Belokrinitskiy IA
Byalik MG, Engineer

Vayntsvayg EA
Vaynshteyn DI
Vaynshteyn IM
i.6
Vargaftik MM
Veynberg LD
Veprinskiy Sh. G.
Vest M
Vilevskiy M
Vinar SL
Viner HM
Vikhman BM
Vishnepolskiy I
Volkenshteyn A
Volkenshteyn  Ch. A.
Volkovich AI
Volfzon KM
Vurgaft Ya. M.
Verozub AB

Galbershtadt AG
Galperin VB
Garkavi AI
Gelfand KD
Gendelman Ya. E.
Gershun MM
Ginzburg GM
Ginzburg VG, baron
Ginzburg MN
Ginzburg FS
Gites AA
Glouberman G.Ya.
Golovchiner MS
Golovchiner N. Ya.
Goldarbayter
Goldarbayter SL
Goldberg SD
Goldgor ZV
Goldenberg AS
Goldenberg Ya. S.
Goldfarb I. Ya.
Gorenshteyn GI
Gorovits AL
Gorovits SA, engineer
Gorodetskiy LM, engineer
Gorodisskiy GM
Gorodisskiy DM
Gofshteyn II
Greben BM
Greben EG
Griner Ya. B
Grinshtein OM
Gruber IG
Gruzman VM
Guttsayt IZ

Zherder Ye. I.
Zherder IM

Zaks MR
Zak IA
Zamkov SI

Zetel I
Ziman SI
Zimelev NB
Zingerevich I
Zlatopolskii IS
Zolkover MA
Zussman S

Ivanter RS
Intal GN
Isserlis IL

Ionas HS

i.7
Labkovskii D
Labkovskii L
Labkov G
Lazarev AZ
Landau SI
Lapidus I. Ye.
Laufer IM
Lebedinskiy GS
Lebenshtein-Zaslavskii L
Levenshtein DG
Levin I
Leshchinskiy IM
Leshchinskiy MP
Lipets LM
Lipets EM
Linkes AV
Lifshits AM
Logvinskiy PN
Lopatitskiy PE
Lukatskii AI
Lukashevich AM
Lukashevich LA
Lurye AG
Lurye AI
Lurye GN
Lurye DE
Lurye OR
Lurye SA
Lyudmirskiy L

Davidovskii ZM
Deych I. Ya.
Dessler AD
Dizhur ZA
Dobrov SI
Dobryy A. Yu.
Dobryy G. Yu.
Dogilevskiy A
Dolberg Sh. S.
Dunovich NM
Dushskiy I. Ye., engineer

Maydanskiy VA
Mayzel B
Mandelberg LO
Manov EA
Marants Ya.
Margolin DS
Margulis M
Margulis PI
Markuzon GB
Marshak IA
Maryanchik LP
Maryanchik NP
Masover B
Masover D
Masterman GP
Master IG
Matusovskiy BH
Meerovich BN
Meeroich MM
Men AM
Mindin L
Mirkin IV
Mitnik M. Ch.
Mitnitskii SI
Modilevskiy SI
Moroz BV
Mushkat AM

i. 7
Nevyazhskiy IL
Neyman Ya. B.
Nayshtube PT
i. 8
Nemirovskiy LS
Nemirovskiy SB
Nirenshtein M
Noskin A. Sh.
Notkin IA

i.6-7
Kadysh FB
Kalmanovskaya  PL
Kantor Sh. L.
Kapler Ya.
Kapnik DA
Kapnik I
Katsnelson SL
Kerkis RA
Kleynman (or Kleypman) MO
Kovarskiy V. Ch.
Kogan IN
Kolpakch__ AE, engineer
Koltun LI
Koretskiy IP
Korngold GF
Kostyukovskiy Ya.
Kravchenko G
Kudish VM
Kudryavtsev V
Kudryavtsev D
Kulisher MA
Kunin MV
Kutsyy S
Kucherov LF
Kucherova M