Saturday, September 10, 2016

#2 1907 SOCIETY FOR THE SPREAD OF EDUCATION:Yanushpol, Berdichev, Boguslav, Belaya-Tserkov, Varnovitsky, Warsaw, Velizh, Vilna, Voznesensk, Gadyach, Yekaterinoslav

#2 1907 SOCIETY FOR THE SPREAD OF EDUCATION:
Yanushpol, Berdichev, Boguslav, Belaya-Tserkov, Varnovitsky, Warsaw, Velizh, Vilna, Voznesensk, Gadyach, Yekaterinoslav
(covers period from Feb.15, 1907-Mar. 1, 1908)

YANUSHPOL
i.23
Barshak
Berger
Blokh B.
Blokh L.
Beletskiy I. Ye.
Goldblat
Gornshteyn IS
Gofman
Gritsovskiy S.
Kolesnik F. Ya.
Ortenberg
Morgulis
Safyan
Khmelevskiy
Ebergardt BB

BERDICHEV
i.9
Abramov D.
Baumgolts L.
Bekelman MM
Volovnik GM
Grinshtein Ya.
Grobivker G
Grobivker P
Eliner D. & M.
Yushia  (or: Yushka, Yusha,Yushpia) B.
Lipets Kh.
Magazanik AB
Nekhamkis
Ostach
Poznanskiy Firm
Rebelskiy  L.
Uger IS
Fridrik SH
Kheyfits
Tsipris
Shtopelman I.
Yablonskiy O.

BOGUSLAV
i.9-10
Berger SP
Besidskiy F
Braynis IN
Bolodarskiy MI
Bolodarskiy M
Gabinskiy Yu. O.
Goldshteyn A.
Dinershteyn A.
Zaytsev MM
Kruglysh GI
Kruglyak
Levit ID
Lendenskiy AB
Lendenskiy BM
Lurye GI
Luchinskiy DB
Mendelson Sh.
Mozel MV
Panpch LG
Persyun MI
Pokras AD
Pritsker M. Ya.
Pshenichnikov B. Ya.
Rabinovich Ts.
Soltanov L. Ya.
Spivakovskiy M.
Tylis P.
Faynzilber V.
Faynzilber M.
Faynzilber S.
Tsukrov A.
Shnitser N. Kh.
Yuzefova S.

BELAYA-TSERKOV (White Church)
i.10-11
Ayzenberg
Briy V.
Burdyanskiy
Byk G.
Byalik G. V. (or G.B.)
Byalik SG
Byalik S.
Veksler MI, Brothers
Galbershtadt Sh., doctor
Galperin Sh.
Genelli I.
Goldfarb
Greben S.
Grinshteyn , dentist (?)
Gurevich
Erikhemzon Kh.
Zarkhiy
Kagan
Kardash M.
Kolker
Landa A.
Levenberg B.
Levenberg Ya.
Levinshteyn
Leshchinskiy S.
Liberman G.
Lipkov
Lipovetskiy
Litvin Sh.
LyubarskIy
Medvinsky
Mireynis M
Morgulis
Nirenshteyn M.
Noa Ye.
Oystrakh Ya.
Pergamannik
Pargamin, doctor
Pless O.
Prinker Ya.
Rapoport Sh.
Trubov B.
Turi P.
Frid A.
Fridgut B.
Fridgut L.
Cherkasskiy S.
Cherkasskaya Sh.
Chernikhovskiy
Shapiro L.
Shleyer-Kolker B.
Elbert Ye., doctor
Elman K.
Epelbeym A.

i.11
VARNOVITSKY
Gudelman, doctor

VARSHAVA (Warsaw)
Levin S.
Shattelshteyn

VELIZH
Rappoport IM
Strunskiy DI
Chernomordik Ye. (or E)Z., doctor
Eliashberg AL

VILNA
Bunimovich II
Bunimovich TI
Nair (?) IB

VOZNESENSK
Gorobtsov, doctor

GADYACH
Boguslavskaya
Granovskiy
Granovskaya
Zhelkovskiy
Zaretskaya
Kagan
Langerman
Leykints
Madievskiy
Pupkova
Rozovskak or Rozovekak
Umanskaya

YEKATERINOSLAV
Duel ML
Linavskiy S.
Lurye DG
Maydanskiy NA

No comments:

Post a Comment