Saturday, September 17, 2016

1907 Kiev: Society for the Spread of Education (#3)


1907 KIEV: SOCIETY FOR THE SPREAD OF EDUCATION AMONG JEWS IN RUSSIA: Kiev  (#3)
(For the most part, The list covered the period of Feb. 15, 1907-Mar. 1, 1908, there are some exceptions)


i.12

Zvenigordka (1906-1907)
Atlas SG
Atlas Kh.
Bergelson
Bongard
Vekshteyn R.
Gurovich DM
Dizhur A
Dizhur B
Yerusalimskiy B
Yerusalimskiy Kh.
Zvonitskiy Sh.
Zilberberg
Zingerevich  пров. ?—prov?
Kamenetskiy K.
Kapitanovskiy
Kilion
Landa M.
Nirenberg Ya.
Poznanskiy
Prober Sh.
Sosnovskiy P.
Chernomorskiy B.
Shats S.
Spigel G.
Spigel Sh. G.
Yuditskiy
Yablonovski


i.13-14
Zlatopol
Brun I.
Belitskaya A.
Galnerin S.
Golovanevsky Sh.
Gofman M.
Gurevich N., doctor
Zalkind A.
Krizman I.
Manzon D.
Mett S., doctor
Podolskiy
Podolskiy M.
Sukalskiy
Telyatnikov
Yaroslavskaya I.

Zinkov
Avstriyanik  agent (or agency)
Brodskiy OI
Vayntraub
Zelikman L.
Ingold
Krashinsy I.
Kreymerman
Kupershmidt
Linetskiy
Meller Z.
Rozenblit D.
Rozenblit I.
Rukelman
Rutberg
Trakhtenberg
Tsynberg
Sheynkman K.
Shilman K. (Pokutinsky---from here?)
Shilman M.

Kazatin
Ashkenazi K.
Volfman A.
Grinberg I.
Krasner A.
Livshits A.,
Mistetskiy I.
Nirenberg S.
Polonskiy A.
Rabinovich R.
Shvartsman A.

i.14
Klintsy
Dubitskiy ML
Kontorov GM
Margolis Yu.

Pavel
Armarnik L.
Volozh MO
Klurgluz SI
Faynshteyn MM